آینه

Shargh - - سیاست -

«حفظ برجام به هر قیمتی» تا کجا؟! محمدحسین محترم:

...آقايان قبلا ادعا میكردند با مذاكره با اروپايیها و اميدداشــتن به آنها به جايی نمیرسيم و بايد برويم با آمريكا مستقيما مذاكره كنيم و حالا بعد از چهار ســال مذاكره مستقيم با آمريكا در برجام، دوباره به اول خط رسيدند و در برابر نقضهای مكرر برجام از سوی آمريكا برای «حفظ برجام به هر قيمتی» كه «دستاورد هيچ» و «خسارت محض» برای ملت ايران داشته، مجددا دســت به دامن اروپايیها شدند و عنوان میكنند برجام توافق چندجانبه است و اروپايیها بــه آن پايبند هســتند! هرچند كه بيانيه مشترک فرانسه و انگليس و آلمان با آمريكا كه در آن ادعا شــده ايران قطعنامه 2231 را نقض كرده، اندک اميد به اروپايیهــا برای «حفظ برجام به هر قيمتی» را هم از بين برد... .

الزاماتحفظسرمايهاجتماعيدولت احمد خــرم:

دولــت بــراي حفظ ســرمايههاي اجتماعــي و بهخصوص ارتقاي اعتمــاد مردم كه در انتخابــات بروز و ظهور يافت، بايد به شــعارهايي كه در انتخابات داده شــد، جامه عمل بپوشاند. توقعات مردم در ايــام انتخابات در ميتينگهــا تا حدودي در قالب شعار مطرح شد. يكي از اين توقعات رفع حصر بود. مردم از آقاي رئيسجمهور خواستند در اين زمينه فعال برخــورد كند. از ديگر توقعات مــردم در حوزه اقتصادي كــه ميتواند ســرمايه اجتماعي را تقويت كند، جوانتركردن ميانگين سني دولت است. موضوع ديگري كه بهشــدت ســرمايه اجتماعي را با مخاطره مواجه ميكند، مسئله ركود و بيكاري است... .

توضیحــات دو نفــر از فرزندان مهندس موســوی درباره وضعیت والدين خود

دو نفر از فرزندان مهندس ميرحســين موســوی درباره شــرايط ســلامتی و تداوم حصر والدين خود و همچنين آقای كروبی توضيحاتــی دادند.خانم زهرا موســوی درباره آخرين وضعيت پــدر و مادر توضيح داد: آنچه كه دربــاره محصورين میتوانم بگويم اين اســت كه آنها كاملا ســالم بودند كه حصر برای آنها شكل گرفت و ما نيز آنها را كاملا سالم میخواهيم تا در آغوش ملت باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.