دوگانه پرمخاطره

Shargh - - سياست -

ادامه از صفحه6 ادرسـعـینتحکاهل بیهایمیمحبریـفـنم آ نقاایین روحانی و اطرافیانش تمایز قائل شویم.

این تمایز را چطور میشــود ایجاد کرد وقتی ↙ که چهرههایی مانند جهانگيری و شریعتمداری به حاشيه میروند و دیگران جایشان را میگيرند؟

ما باید نگران باشــیم، اما بایــد مراقبت کنیم بین اصلاحطلبان و حســن روحانی فاصله ایجاد نشود؛ فاصلهای که نتیجهاش از حالا مشخص است.

راهکارتان چيست؟ ↙

ما بایــد بهصراحت بخواهیم که رئیسجمهوری بــه وعدههایــش در انتخابــات پایبنــد باشــد. این مطالبهها ممکن اســت یا با تعیین افراد انجام شود یا اینکه با غلبه هژمونی حســن روحانی بر افراد. اگر بتوانیــم کاری بکنیم که هژمونی حســن روحانی تا ردههــای پایین مدیریتی منتقل شــود، دیگر کاری به افرادی که منصوب میشوند نداریم.

من معتقدم در شرایط کنونی همانطورکه تغییر رویکرد حسن روحانی به مزیت اصلاحطلبان تبدیل شــد، تغییر رویکرد منصوبانش هــم میتواند مفید باشد.

همه مــا میدانیم که روحانی ۹6 همان روحانی قبل ســال ۹۲ نیســت و تغییرات او مشــهود است. روحانــی امروز یــک رئیسجمهــوری بــا رویکرد اصلاحطلبانه اســت، بههمیندلیل هم اگر کســانی که روحانی منصوب میکند رویکرد اصلاحطلبانه از خودشان نشــان بدهند، ما میتوانیم این را بپذیریم و انتظــار نداشــته باشــیم کــه منصوبــان او حتما اصلاحطلب باشــند؛ یعنی وزرا از بین اصلاحطلبان انتخاب شوند.

نمونهای این موضوع آقای واعظی وزیر ارتباطات است که در ابتدای انتصاب به لحاظ گرایش سیاسی مــورد انتقاد اصلاحطلبان بــود ولی عملکردش در وزارت ارتباطات – افزایش سرعت اینترنت و کاهش فیتلرینگ – شــایان توجه اســت. بنابراین اگر شــما عملکرد وزارت ارتباطات را ملاک قرار دهید، مدیریت ایــن وزارتخانه درخور تقدیر اســت امــا اگر رزومه سیاســی واعظی را ملاک قرار دهید، او اصولگراترین فرد کابینه حسن روحانی است. من معتقدم کارکرد اصلاحطلبانه وزرا از انتصاب چهرهای اصلاحطلب در کابینه مهمتر اســت و اگر ایــن اتفاق بیفتد، برای ما کفایت میکنــد، چراکه خود آقــای روحانی هم از همین سنخ اســت؛ یعنی او اصولگرایی است که عملکرد اصلاحطلبانه دارد. می شود گفت که شــما مخالف سهمخواهی ↙ اصلاحطلبان از کابينه حسن روحانی هستيد؟

نه، مــن اصــلا مخالف ســهمخواهی نیســتم، طبیعــت قــدرت، انتخابات و تحزب ســهمخواهی اســت، اما معتقدم در شــرایط فعلی باید در بحث رویکرد کابینه ســهمخواهی کنیم، نه افرادی که به کابینه میروند. ضامن و دلگرمی شــما برای استمرار رویکرد ↙ اصلاحطلبانه حسن روحانی چيست؟

مــن میدانم حســن روحانی به دیــدار }رئیس دولت اصلاحات{ مــیرود، از او نظرخواهی میکند و مشورت میگیرد. این ضامن ابقا و استمرار رویکرد اصلاحطلبانه او در دولت دوازدهم است و ما از این بابــت نگرانی نداریم. خود آقای روحانی کاملا قبول دارد پیروزی در این انتخابات دستاورد اصلاحطلبان اســت و به این امر اذعان کرده است. نباید فراموش کنیم روحانی یک سیاســتمدار هوشــمند اســت؛ بههمیندلیــل هــم وقتی اصلاحطلبان در آســتانه انتخابــات از او خواســتند فیتیلــه حــزب اعتــدال توسعه را پایین بکشــد، قبول کرد؛ چون میدانست اگــر حزب اعتــدال و توســعه به میــدان بیاید و در تعارض با اصلاحطلبان قرار بگیرد، چالشــی ایجاد میشــد کــه بهنفــع او نبــود، بههمیندلیــل هم فیتیله حزب اعتدال و توســعه را پایین کشید و انتخابــات را به اصلاحطلبان سپرد. اصلاحطلبان هم برایش ســنگ تمام گذاشتند و حماسه اردیبهشت ۹6 آفریده شد.

پس اینجا نياز به تحليل ↙ رفتارهــای اخيــر آقــای روحانی ضرورت مییابد که چــرا او با وجــود اعتماد به اصلاحطلبــان در انتخابات، حــالا از مشــاوران و یاران اصلاحطلبش فاصله گرفته است؟

ببینید، سیاستورزی در ســطح با سیاستورزی در بدنــه کامــلا متفــاوت اســت. در بدنــه طبیعتا رویکردهای احساسیای که امروز شکل گرفته غلبه دارد، امــا در ســطح رهبری نگاهی دوراندیشــانهتر حاکم است. به صراحت بگویم شما قطعا از خاتمی حرفــی جز اســتمرار حمایت از روحانــی نخواهید شنید. همین نگاه تا سطوح میانی رهبری اصلاحات ادامــه دارد؛ مثلا اگر شــورایعالی سیاســتگذاری اصلاحطلبان انتقــادی از روحانی بیــان کند، حتما در کنــارش حمایــت غلیظی هم از ایشــان خواهد داشت. احزاب اصلاحطلب هم حتما توجه میکنند که طرح مطالباتشــان ســبب فاصلهگرفتــن آنها از حسن روحانی نشــود، ما در حزب اتحاد ملت همه تلاشمان این است نقدهایمان موجب شکاف نشود؛ هرچنــد این انتقادات در بدنه حزب بســیار پررنگتر دیده و شــنیده میشــوند. میخواهم بگویم که باید از بدنه جامعه انتظارات دوراندیشــانه داشته باشیم و دنبال این نباشــیم که در سطح رهبری اصلاحات

هــم رفتارهای احساســی بــروز پیدا کنــد. هرچند هرگاه حس جامعه بر فضای سیاســی کشــور غلبه پیدا کند، مســئولان هم به ســمت آن حس متمایل خواهند شــد. آقای روحانی باید بداند انتظار داشتن رفتار خردورزانه و دوراندیشــانه از رهبری اصلاحات - در جایی که بدنه دارد به ســمت دیگری میرود - انتظاری تحققناپذیر است.

اصلاحطلبــان در ســالهای اخيــر بــا ↙ برجســتهکردن مطالبات مردم، توانستند اعتماد بدنه اجتماعی را جذب کنند و در ســه انتخابات اخير موفق شــدند، حالا با رسيدن اصلاحطلبان بــه مراکز قــدرت )مجلس، دولت و شــوراهای شهر( مردم منتظر عملکرد اصلاحطلبان هستند. بههميندليل دیگر زمان ارائــه برنامه و طراحی شعارها سپری شــده و مردم چشمانتظار کارنامه اصلاحات هستند، مسير پيشروی اصلاحطلبان در انتخابــات ریاســتجمهوری 1400 را چگونه میبينيد؟

قدرت اصلاحطلبان در بدنه اجتماعیشان است. بنابرایــن همه حواس اصلاحطلبــان باید جمع این باشــد که بین رهبری جریان و بدنه اجتماعی فاصله ایجاد نشود. در همین راســتا هم رهبری اصلاحات مدام در تلاش اســت که بدنه را از اهداف بلندمدت مطلع کند؛ هرچند در مقابل از حســی که در جامعه هم شکل میگیرد، غافل نیست.

بنابراین جهت و سرعت حرکت رهبری اصلاحات بایــد با توجــه به همــه رویدادها و توقعــات بدنه اجتماعی تعیین شود. یک رهبری سیاسی - هرچقدر هم که خردورزانه باشــد - اگــر از بدنهاش فاصله بگیرد، نقش تأثیرگذاری نخواهد داشــت. نباید الان بدنه اجتماعی را فراموش کنیم و در سال ۱4۰۰ برگردیم بگوییم دوبــاره بیاییــد پــای انتخابات. باید از همین حالا تا چهار ســال دیگر بــا بدنــه اجتماعی خود همــراه باشــیم. در ایــن مدت فرصت زیــادی داریم تــا برای زیرساختهای سیاسی جامعه برنامهریــزی و جامعه مدنی را تقویت کنیم. ما به دنبال تعمیق رابطه رهبری اصلاحات با بدنه اجتماعــی هســتیم و خــوب میدانیم اگــر از این اصل غافل شویم در انتخابات آینده فاقد بدنه کنشگری خواهیم بود که میتواند حماسهساز باشد.

در اینجاســت کــه بایــد بزرگتریــن تعامل بین رهبری اصلاحات با کســانی که بــه مراکز قدرت – مجلس، دولت و شــوراها – رفتهاند شکل بگیرد تا بتوان بــه مطالبات بدنه اجتماعی عینیت بخشــید. مســیر دشــواری پیش رو داریم و از همین حالا نیز فعالیتهایمــان را کلید زدهایم؛ چراکه اولین آزمون ما انتخابات مجلس آینده در زمستان ۹۸ است. البته مسیر پیشروی ما در انتخابات آینده، مسیری دشوار است؛ چراکه باید کارنامه قابل دفاعی داشته باشیم. از طــرف دیگر، چــون اصلاحطلبــان در حمایت از حسن روحانی به میدان آمدند، کارنامه دولت هم به پای اصلاحطلبان نوشته خواهد شد، اینطور نیست که مردم بگویند روحانی حسابش را از اصلاحطلبان جدا کرده است.

فکــر نمیکنيد اصلاحطلبان بــرای همراهی ↙ و همگامی با دولت دوازدهم مســير دشــواری پيشرو دارند؟

خود آقای روحانی کاملا قبول دارد پيروزی در این انتخابات دستاورد اصلاحطلبان است و به این امر اذعان کرده است. نباید فراموش کنيم روحانی یک سياستمدار هوشمند است؛ بههميندليل هم وقتی اصلاحطلبان در آستانه انتخابات از او خواستند فيتيله حزب اعتدال و توسعه را پایين بکشد، قبول کرد

دقیقا ما در این مســیر با یــک دوگانه مواجهیم؛ هم باید مراقب باشیم دولت زمین نخورد و هم باید تلاش کنیم تا دولت از اصلاحطلبان فاصله نگیرد.

بههمیندلیل هم هســت که من معتقدم کنش ما باید در اصلاح رویکرد دولت باشد، چینش دولت در مرحلــه دوم مطرح اســت، اگر روحانــی بتواند دولت را در مســیر اصلاحطلبانه به حرکت درآورد، برای ما مهم نیســت از چه کسانی استفاده میکند.

کمااینکه خود آقای روحانی هم گلایه کرد که برخی در این انتخابات پاشنه کفششان را خوابانده بودندیعنی آماده خروج از دولت بودند-. خب، نمیشود آنهایی را که در انتخابات کمک کردند، نادیده گرفت و آنهایی که آماده رفتن از دولت بودند، دوباره ســر کار بیایند.

↙ اصولگرایان معتقدند رســيدن اصلاحطلبان به مراکز قدرت بهزودی ســبب انشقاق در جبهه اصلاحــات و بروز اختلافات جدی خواهد شــد. تجربه هم نشــان داده قدرت همواره عامل بروز چنددســتگی در گروههای سياســی بوده است. اصلاحطلبــان برای ممانعت از بــروز اختلاف و انشقاقهای احتمالی چه تدبيری دارند؟

اصولگراهــا بــه ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه اصلاحطلبــان بزرگتر از آن شــدهاند کــه از بیرون ضربه بخورند. آنهــا گفتهاند که ما دیگر نمیتوانیم از بیرون بــه اصلاحطلبان ضربه بزنیم. باید از درون به آنها ضربه وارد کنیم. آنها تمام تلاششــان را برای ایجــاد اختلاف بیــن اصلاحطلبــان و دولت و حتی ایجاد اختلاف در شورایعالی سیاستگذاری به کار گرفتهاند. طبیعی اســت که ما وقتی میدانیم رقیب اصلی ما مترصد این است که اصلاحطلبان به جان هــم بیفتند و چندپاره شــوند، باید آگاه باشــیم و به استقبال اختلاف نرویم.

اواخر تير، مصاحبهای از شــما منتشر شد که ↙ در آن نقدهایی را به شورایعالی سياستگذاری و شــخص محمدرضا عارف وارد کردید. بازتاب درونگروهی این نقدها برایتان چه بود؟

من نظراتــم را گفتــم و به آنها معتقد هســتم؛ هرچند که بهتر بود برای انتشارشــان زمان دیگری را انتخاب میکردم. بازتاب مصاحبهام خیلی زیاد بود؛ بههمیندلیل هم گلایههایی از جانب برخی دوستان مطرح شد. دوســتان میگفتند نیازی به علنیکردن اشــتباهات نبــود؛ اما اینکه خود آقــای عارف از من گلایه کند، نه.

از سوی ایشان گلایهای مطرح نشد. جالب اینکه عصر همان روزی که مصاحبه منتشر شد، من و آقای عارف تماس تلفنی داشــتیم و با اینکه میدانســتم مصاحبه را دیده، اصلا به موضوع مصاحبه اشارهای نکرد.

او گفت که به من اعتمــاد کامل دارد. من آقای عــارف را از ســرمایههای اصلاحطلبــان میدانم و ایشــان هم به من اعتماد دارد. من شخصا با عارف احساس فاصله نمیکنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.