هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی

Shargh - - سياست -

ایلنا:

هشتمین جلســه دادگاه رسیدگی به اتهامات شــرکای بابک زنجانی، روز گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاســت قاضی مقیسه برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مقیسه از شکات خواست به قرائت لوایح شکواییه خود اقدام کنند.

*صادقی قهاره، وکیل شرکت نفت: در کیفرخواست و همچنیــن در مراحل رســیدگی در شــعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نقش متهمیــن «م.ش» و«ح.ف.ه» به خوبی تبیین و مشخص شده است. زنجانی بدون این دو ، مرغ بیبالوپر بود که اگر این دو نبودند جرمی واقع نمیشد. «ح.ف.ه» در تشکیل شرکتهای جعلی نقش عمدهای داشته است. او زنجانی را به «م.ش» و «م.ش»، زنجانی را به شرکت نفت معرفی میکند. از آنجایی که زنجانی فردی بیتجربه در زمینه تجــارت در عرصه بینالملل بود، «ح.ف.ه» را مأمور میکند تا ســهام بانک مالزیایی را بخــرد.«م. ش»، زنجانی را بــه «و.د» معرفی کرده و بــه این طریق اولین محموله نفتــی را دریافت میکند. «م. ش» ادعا میکند که با اصرار وزارت اطلاعات، یزدی و میرکاظمی مجبور بــه همکاری و فعالیت با زنجانی شدهاند. اینکه «م.ش» ادعا میکند از شرکت فال طلب دارم مورد تأیید شرکت فال نیست. همچنین «ن.م» هم نقــش «م.ش» را در این پرونده بــه خوبی تبیین کرده است. «م.ش» دغدغه بازگشت پول به کشور را نداشته بلکه با پول بیتالمال شــرکت اونور ایر را خریده است. همچنین وی چنــد فروند هواپیما نیــز خریداری کرده که ســند آنهــا را به نام یک فرد آلمانی زده اســت و از این طریق دســت ایران از آنها کوتاه مانده است. اعمال متهمان مصداق بارز افساد فیالارض است.

*نماینــده بانک مســکن: بابک زنجانــی به بانک مســکن پیشــنهاد داده بود که در بانک fiib حساب باز کند و قبل از اعلام موافقت بانک مسکن چهار حساب یورو، دلار، ین و یوان به نام بانک مســکن باز کرد. بانک مســکن هم مقداری پول به این حساب حواله کرد اما بعدا متوجه شد مبالغ به دست ذینفعان آنها نرسیده است و از مدیران و مسئولان fiib شکایت کرد.

*نماینده ســازمان تأمین اجتماعی: سازمان تأمین اجتماعی قراردادی با شرکت سورینت منعقد کرده بود که شرکت سورینت چند شــرکت را از تأمین اجتماعی خریداری کند که قرار بود هزینه این شــرکتها از شستا پرداخت شــود و پول آن به حساب ارزی بانک مسکن نزد بانک رفاه واریز شود. تأمین اجتماعی ۱۳۸ شرکت به شرکت سورینت معرفی کرد که قرار شد آنها از بین این شــرکتها انتخاب کنند. اینها با سندهای پرداخت جعلــی وانمود کردند که مبالغ را نــزد بانک fiib واریز کردند و قرار شــد به میزان همه پولی که صادر کردند، یک فقره چک ضمانت برای اینها صادر شود. «ح.ف.ه» شخصا به ریاست وقت سازمان تأمین اجتماعی سعید مرتضوی مراجعه کرد و در نامهای دستنویس بدون مهر و شماره از وی خواســت به جای یک فقره چک، پنج فقره چک صادر شود. مرتضوی هم این را قبول کرد و پنج فقره چک هرکــدام به مبلغ تقریبی ۸۸ میلیارد ین صادر شــد. در تفاهمنامه مقرر شده بود که قیمت ین از بانک ملت و ملی اســتعلام شود که این مجموع مبالغ چکهای پرداختی از مجموع پولی که آنها ادعا میکردند بــه بانک fiib واریز کردهانــد، دو میلیارد ین بیشتر بود. اینها از ابتدا قصد داشتند کلاهبرداری کنند و قصد خرید شرکت را نداشتند.

*قاضــی خطاب به «ح.ف.ه»: شــما ایــن بانک را هشــتونیم میلیون دلار خریدید و ۹۰ میلیون دلار به بانک ملت فروختید و این حد منتفع شدید. نقش شما در فــروش و پسگرفتن ســهام از بانک ملت چه بوده است. شما توانایی زنجانی را در پرداخت و جابهجایی پولها بزرگنمایی کردهاید به گونهای که وزیر نفت وقت قصد داشت بدون نوشتن قرارداد، نفت در اختیار بابک زنجانی بگذارد که امور بینالملل وزارت نفت مخالفت کرد و گفت ما بدون قرارداد نفت به کســی نمیدهیم که بالاخره قرارداد بسته شد و نفت را تحویل او دادند.

*«ح.ف.ه»: در سال ۸۷ زنجانی به من معرفی شد و گفته شــد این فرد توانایی جابهجایی پول را دارد. آن موقع من مســئول برنامهریزی و اجراي شــرکت غدیر بودم. ما برای کارهای خود احتیاج به جابهجایی پول با حجم زیاد داشتیم که هر شرکتی توانایی آن را نداشت. من و گروهم موظف بودیم قراردادها را اعتبارســنجی کنیــم. گاهي ما بــرای کار خــود بــه ۵۰ میلیون دلار حوالهکردهــای ارزی احتیاج داشــتیم. زنجانی به ما معرفی شد و گفته شــد توانایی جابهجایی این حجم از پــول را دارد. قبل از آن بابــک زنجانی یک بانک در باکوی آذربایجان خریده بود؛ همچنین با قرارگاه خاتم هم فعالیت میکــرد. در همان زمان دختر و داماد من که در مالزی دانشجو بودند، در بانک fiib کار میکردند. آن زمان دولت مالزی به دلیــل اینکه واریزها و انتقال پول زیاد بود، ما را مورد بازرسی قرار میداد.

*قاضی: چرا با این حال که میدانســتید آن بانک معتبر نیست بانک ملت را متقاعد کردید که با او شریک شــود و حتی دختر و دامادتان را آنجا مشــغول به کار کردید.

*«ح.ف.ه»: دختــر و داماد من فقــط دو ماه آنجا مشــغول بودند و مجموع دریافتیشــان هشت تا ۱۰ میلیون تومان بود.

*قاضی: برای غارت بیتالمال یک ســاعت کافی است. شما وقتی دیدید بانک fiib معتبر نیست چرا به مسئولان نظام و بانک ملت نگفتید.

*«ح.ف.ه»: توضیــح میدهم. در یک ســفری که مدیران بانــک ملت بــرای اعتبارســنجی رفته بودند مالزی... ادامه در صفحه ۱۹

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.