براي ايران حزبالله و حماس يکي است

Shargh - - سياست -

تسنيم:

سرلشکر محمد باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، روز گذشته در همایش هماندیشي ســران طوایف، معتمدین، نخبگان و عشایر استان سیستانوبلوچســتان با بیان اینکه یاران و دلسوزان انقلاب اسلامي و آنهایي که فرمایشات رهبر انقلاب را بر چشم قرار دادند، در سواحل مدیترانه با استکبار و صهیونیسم در حال مبارزهاند، گفت: «براي ایران حــزبالله و حماس یکي اســت و به هر دو کمک ميکند».سرلشــکر باقري افزود: «ســپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مرزباني، بسیج، انتظامي، دریاباني، اقوام و طوایف و مرزنشینان براي وجود امنیت پایدار پاي کار هستند و تلاش آنها قابلتقدیر است».رئیس ســتاد کل نیروهاي مســلح بیان کرد: «با اقدامات انجامشــده، وضعیت امنیتي سیستانوبلوچستان بهتر شده و مردم در حال فعالیت و اقدامات روزانه خود در مشــاغل و خدمات مختلف هستند، برخي نیز که از اســتان مهاجــرت کردهاند به این خطه از کشور بازگشــتهاند».او در مورد هدف از سفر خود به اســتان سیستانوبلوچســتان گفت: «حضور در این منطقه براي قدرداني از مســئولان امنیتي بود؛ خداراشکر دوستانهترین روابط بین مسئولان نظامي، انتظامــي، امنیتي، مردم، طوایف و ریشســفیدان اقوام و مرزنشــینان این اســتان وجود دارد و ما نیز در ستاد نیروهاي مسلح در حد امکان، پشتیباني از ارگانهاي امنیتي را انجام خواهیم داد تا وضعیت بیش از پیش بهبود پیدا کند».سرلشکر باقري ادامه داد: «انقلاب اسلامي برکت و موهبت الهي بود که بهیمن مجاهدتهاي امام)ره( و مردم شــریف، به این کشــور و این مردم هدیه شد و سبب سربلندي بیشــتر و ماندگاري ایران بزرگ شد. انقلاب اسلامي ایران پس از پیروزي همواره مورد هجوم اســتکبار و رژیم کودککش اســرائیل قرار داشــته اســت». رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح افزود: «امروز خدا را شاکریم که با فعالیتهاي انجامشده و همراهي و پشتیباني مردم، کشوري که روزي در داخل کشور خــودش با دشــمنان مبارزه ميکرد، بــه روزهایي رسیده که یاران و دلسوزان انقلاب اسلامي و آنهایي که فرمایشــات رهبر معظم انقلاب را بر چشم قرار دادهاند، در ســواحل مدیترانه با استکبار جهاني و صهیونیسم در حال مبارزه هستند.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.