روز خونین دموکراسی

مادورو در انتخابات مجلس مؤسسان ونزوئلا اعلام پيروزی کرد

Shargh - - جهان -

انتخابــات مجلــس مؤسســان در ونزوئلا همانطور کــه پیشبینی میشــد، با اعلام پیروزی از ســوی «نیکلاس مادورو» به پایان رسید؛ این پیروزی از ســوی رئیسجمهوری این کشــور در حالی اعلام شــد که نه تنها هیچ نشــانی از کاهش تقابل بین دولت و مخالفان در روز انتخابات مشاهده نشــد؛ بلکه با کشتهشــدن حداقل 10 نفر دیگر در روز یکشنبه، تعداد کشتهشــدگان درگیریهــا در ونزوئلا به 1۲۵ نفر رســید. به گفته دادســتانی کل ونزوئلا، 9 نفر در این خشــونتها ازجمله یک کاندیدای انتخاباتی و یک رهبر جوانان مخالف دولت کشته شدند.

براســاس آمار رسمی اعلامشــده، بیش از ۴1 درصد واجدان شرایط )بیش از هشــت میلیون نفر( در این انتخابات شــرکت کردند و مادورو بهعنوان طــراح برگزاری این انتخابات، بلافاصلــه اعلام پیروزی کرد. او در جمــع حامیانش در کاراکاس از حمایتها برای رســیدن به صلح در ونزوئــلا قدردانی کرد و گفت، بالاترین تعــداد حضور مردم در انتخابات رقم خورد و مردم ونزوئلا درس دموکراسی دادند.

او از کشــورهای آمریــکای لاتین و حوزه کارائیب که از کشــورش در برابر مداخلههای خارجی بهویژه مداخلههای واشــنگتن حمایت کرده، قدردانی کرد و با اشاره به موضعگیری اخیر دونالد ترامپ علیه انتخابات مجلس مؤسســان گفت: ما اهمیتی به حرفهای ترامپ نمیدهیم. ما برای آنچه مردم ونزوئلا میگویند، اهمیت قائل هستیم.

ســخنان نیــکلاس مــادورو در حالی مطرح میشــود کــه «انریکه کاپریلس»، یکی از چهرههای شاخص اپوزیسیون میزان مشارکت مردمی را کمتــر از 1۵ درصد اعلام کرد. او همچنیــن انتخابات را جعلی خواند و خواســتار برگزاری اعتراضات گســترده شــد. او گفت: میزان مشارکت مردمــی در همهپرســی نمادین مخالفــان در دو هفته پیش ســه برابر مشارکت مردمی در انتخابات مورد حمایت دولت در روز یکشنبه بود.

مخالفان دولت مدعی هســتند که مــادورو در نظر دارد از طریق این مجلــس، اراده و خواســتههای خود را «بدون مزاحمــت مخالفان» به اجرا برســاند؛ اما دولت ونزوئلا میگوید که هــدف از برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان در این کشــور اعمال تغییرات در قانون اساسی است. رئیسجمهــوری ونزوئلا تأکید میکنــد که برگزاری ایــن انتخابات تنها راهحل چالشها در کشــوری است که با بدترین مشــکلات اقتصادی و سیاســی چند دهه اخیر مانند کمبود مواد غذایی و دارو و همچنین نرخ تورم بالا دستوپنجه نرم میکند.

مخالفان همچنین مدعی هستند مادورو با تشکیل مجلس مؤسسان دنبــال به تأخیــر انداختن انتخابات ســال ۲018 برای ماندن بیشــتر در سمت ریاســتجمهوری اســت؛ چراکه به گفته آنان، بیشتر افرادی که در این مجلس حضــور خواهند یافت، از حامیــان دولت خواهند بود و این نشــانهای از تلاشها برای تثبیت جایــگاه و قدرت مادورو در ونزوئلا است. مســئله مهمی که به دنبال برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان در ونزوئلا مطرح میشــود، آن اســت که آیا دولت کاراکاس میتواند با تشــکیل این مجلس و اعضایش به تنشهای چند ماه اخیر در این کشور پایان دهد یا باید منتظر تشــدید تنشها بود. مــادورو پیشتر تأکید کرده بود که با اعمال اصلاحات در قانون اساسی میتوان زمینه برآوردهکردن خواســتههای مخالفان را فراهــم کرد؛ اما مخالفــان داخلی و خارجی او، ازجمله آمریــکا و همپیمانانش در منطقه آمریــکای لاتین به دنبال افزایش فشــارها به دولت مادورو هســتند. دولت ترامپ به طور علنی اعلام کرد که طرح تشدید تحریمها علیه ونزوئلا بهویژه در بخش انرژی این کشــور را در دســتور کار دارد. حــال باید دید که مــادورو که تاکنون نتوانســته بحران داخلی در آن کشــور را کنترل کند، چگونه میتواند در ایــن فضای تنشآلود، به وعدههایش برای بازگشــت صلح و آرامش به کشور جامه عمل بپوشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.