نگاه رسانههاي عربي به سفر مقتدي صدر

Shargh - - جهان -

ســفر مقتــدی صــدر، رهبــر جریان صــدر، به عربستان ســعودی مورد توجه رســانههای عرب قرار گرفت. روزنامه «الحیات» چاپ لندن این سفر را گام دیگری در راه «بازســازی روابط با عربســتان سعودی» از ســوی رهبر جریان صدر توصیف کرد و نوشت: «این جریان تلاش میکند با فاصلهگرفتن از نفوذ ایران خود را به عربســتان سعودی نزدیک کند». این روزنامه در ادامه آورده اســت: «مقتدی صدر با شــاهزاده محمد بنســلمان در جده دیدار داشــت. در این دیــدار روابــط دو کشــور عراق و عربســتان ســعودی و پارهای از مسائل مورد توجه طرفین، بحث و بررسی شد».

به گزارش این روزنامه، نزدیکان صدر میگویند؛ «چندسال است که او تلاش میکند به اصل توازن در روابط منطقهای و بینالمللی عراق پایبند باشد. او با مشارکت شــبهنظامیان شیعه در جنگ سوریه مخالفــت کرد، کمااینکه با دخالــت ایران در عراق نیز مخالف بود و بر این باور اســت که برای نجات عراق از پرتگاهها، بغداد بهجای اینکه محل تقاطع منافع کشورها باشد، باید به نقطه تلاقی این منافع تبدیل شود».

پایگاه اینترنتی شــبکه «الجزیره» نیز دراینباره نوشــت: صدر یکشــنبه به صــورت غیرعلنی و با دعوت رســمی مقامات عربســتان به ریاض ســفر کرد. این نخستین دیدار او از عربستان در فاصله 11 ســال گذشته اســت. دیدار صدر تأکیدی بر اهمیت بازســازی روابــط بین ریــاض و بغداد به حســاب میآید، چراکه او از جمله کسانی است که خواستار ایجاد توازن در روابط عراق با همه همســایگانش اســت. جریان صدر هماکنون 3۴ کرســی پارلمان عراق را در اختیار دارد. این جریان یک شاخه مسلح به نام «گروههای صلح» دارد که یکی از شعبههای حشد الشعبی بهشــمار میرود و در حال مبارزه با تشکیلات داعش است.

«میدل ایست مانیتور» نیز مینویسد که مقتدی صدر فردی ضدآمریکایی است که جمعیت بالایی از ســاکنان فقیر بغداد و دیگر شــهرهای جنوبی را همراه خود کرده، در این مسیر هدایت شبهنظامیان «سرایا السلام» (گردانهای صلح( نیز قابل ارزیابی اســت. به باور این پایگاه خبری، محمد بنسلمان، ولیعهد جدید عربســتان، فردی واجد قدرت است و ســفر صدر به ریاض در راســتای منافع دو کشور صورت گرفته و رهبر جریان صدر در اندیشه رایزنی با مقامات آلســعود برای رســیدن به اهدافش در عراق است.

میدل ایســت مانیتور بدون اشــاره به مصادیق عینی منافع مشــترک میان جریــان صدر و مقامات سعودی، ادامه میدهد: در این میان دیدار مقتدی صدر با مقامات سعودی در حالی صورت گرفت که این دو همسایه عرب در عرصه منطقهای از روابطی گرم و صمیمی برخوردار نبوده و به مدت ۲۵ سال روابط این دو کشــور در تیرگی کامل بهسر میبرد. به باور این پایگاه اینترنتی، یکی از اصلیترین دلایل ســفر صدر و دیگر مقامــات عراقی به عربســتان در ماههای گذشــته، بحــران بهوجودآمــده میان کشــورهای حاشیه خلیجفارس اســت، چراکه این بحران، ایران شیعه را در برابر کشورهای سنی عرب قرار میدهد. اکنون مشــخص اســت که ابعاد این بحران درونمنطقهای تأثیرات زیادی بر تصمیمات سیاسی کشــورهای همســایه آنها )عراق( خواهد گذاشت و اکنون عراق در شرایط حساس کنونی در دوراهی انتخاب قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.