بهبود روابط شاید وقتی دیگر

Shargh - - جهان -

رئیسجمهوری روســیه معتقد اســت بهبود روابط دوجانبه میان کشــورش و آمریکا در آینده نزدیک دشــوار به نظر میرســد. ولادیمیر پوتین، رئیسجمهــوری روســیه در گفتوگو با شــبکه تلویزیونی «روســیه یک» خاطرنشان کرد: مسکو از مدتهــا پیش به دنبال بهبــود روابط با آمریکا بوده و در این راستا امید داشته اما به نظر میرسد تغییر خاصی در آینده نزدیــک به وجود نیاید. به گزارش راشــاتودی، او تصریح کــرد: ما از مدتها پیش منتظــر این بودیم که شــاید تغییــر مثبتی حاصل شــود اما به نظر میرسد حتی اگر امکان وقوع تغییری وجود داشته باشد، این اتفاق به این زودیها رخ نخواهد داد.

پوتیــن ادامه داد: من دربــاره دلایل مربوط به مشــخصههای سیاســت داخلی آمریکا صحبت نمیکنم امــا بههرحال نباید پرســشها را بدون پاسخ بگذاریم.

رئیسجمهــوری روســیه در تشــریح دلایل واکنش کشــورش به تحریمهای جدیــد آمریکا، اظهــار کــرد: طرف آمریکایــی بار دیگــر اقدامی یکجانبــه علیه روابط مســکو و واشــنگتن و در چارچوب اعمــال محدودیتهــای غیرقانونی و تلاش بــرای تأثیرگذاری بر ســایر کشــورها علیه مسکو به عمل آورد.

او ادامــه داد: روســیه بارها پیشــنهاد داده با آمریکا رویکرد مبتنی بر تعامل و همکاری داشــته باشــد اما در واکنش تنها با اتهامهایی بیاساس مواجه شده است. به گفته پوتین، روسیه و آمریکا در حوزههــای متفاوتی از جملــه انرژی ظرفیت همکاری دارند و شــرکتهای دو کشور میتوانند اقدامات بســیاری برای توســعه روابط دوجانبه انجام دهند.

ولادیمیر پوتین همچنین گفت ۷۵۵ دیپلمات و وابسته دیپلماتیک آمریکا باید خاک روسیه را ترک کنند. این تصمیم بعد از آن اعلام شد که آمریکا در روزهای گذشته تحریمهای تازهای را علیه روسیه وضع کرد. وزارت خارجه روسیه پیشتر از آمریکا خواســته بود تعداد دیپلماتهای خــود را تا ماه سپتامبر امسال به ۴۵۵ نفر کاهش دهد؛ به تعداد دیپلماتهای روسیه در آمریکا.

روسیه دو روز پیش همچنین به آمریکا اطلاع داده بــود دو ســاختمان دیپلماتیک آمریکا را هم در اختیار خواهد گرفت. رئیسجمهوری روســیه در گفتوگو بــا تلویزیون روســیه-۲۴ اعلام کرد: بیش از هــزار دیپلمات آمریکایی در روســیه کار میکردنــد و هنوز کار میکنند که ۷۵۵ نفر از آنها باید فعالیت خود را در روسیه متوقف کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.