حمله داعش به سفارت عراق در افغانستان

Shargh - - جهان -

وزارت کشور افغانســتان پس از چهار ساعت درگیــری اعلام کرد حملــه به ســفارت عراق با کشتهشــدن تمام مهاجمان پایــان یافت و در این حمله دو محافظ امنیتی این سفارت کشته شدند. به گزارش ایســنا، بهنقل از شــبکه اســکاینیوز عربی، وزارت کشــور افغانســتان اعلام کرد پس از کشتهشــدن مهاجمان، نیروهــای امنیتی وارد محوطه سفارت عراق شدند و عملیات پاکسازی منطقه از افراد مســلح آغاز شــده اســت. وزارت خارجه عــراق نیز دراینبــاره اعلام کــرد، کاردار ســفارت عراق بــه ســفارت مصر منتقل شــده درحالیکه تلاش برای انتقال بقیه کادر ســفارت ادامه دارد.

احمد جمال، سخنگوی رسمی وزارت خارجه عراق در بیانیهای اظهار کــرد: عملیات حمله به سفارت دو کشته در بین نگهبانان افغان سفارت بر جای گذاشته است. او گفت: ابراهیم جعفری وزیر خارجه عراق هیئتی را به افغانســتان فرستاد تا از جزئیات حمله به سفارت مطلع شود.

مســئولان وزارت کشور افغانستان تأکید کردند حمله انتحاری به سفارت عراق در میدان انصاری در شــهرنو در کابل رخ داد و چهار فرد مهاجم در حمله دست داشــتند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

طبق بیانیه وزارت کشــور افغانستان، در ابتدا یک «تروریســت» مواد انفجــاری همراهش را در مقابل در ورودی سفارت منفجر کرد و به دنبال آن سه «تروریســت» دیگر وارد سفارت شدند. وزارت خارجه افغانستان با انتشار بیانیهای این حمله را محکوم کرد و نوشت : «تعرض بر اماکن دیپلماتیک در هیچ آیینی توجیه ندارد، تروریستهای وحشی بار دیگر از چهره زشتشــان نقاب برداشتند و ثابت کردنــد به هیچیــک از ارزشهای انســانی پایبند نیستند و دشــمنی آنها با بشریت هیچگونه مرز و جغرافیایی را نمیشناسد .»

یــک مقام پلیس کابــل نیز که خواســته از او نامی برده نشــود، به بیبیسی گفت هدف حمله ســفارت عراق در کابل بوده است. گفته میشود انفجار در منطقه «کلولهپشــته» کابل رخ داده و به گفته مردم محل صدای شــلیک نیز در منطقه شنیده شــده است. براســاس گزارش اسکاینیوز عربــی، خبرگزاری اعماق وابســته به داعش، این گروه را بهعنوان مســئول این حملــه اعلام کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.