ادامه تلاشها برای میانجیگری در بحران قطر

Shargh - - جهان -

معاون وزیــر خارجه کویــت از ادامه تلاشهای کویت بــرای میانجیگری در حل بحران قطر خبر داد. به گــزارش خبرگزاری رســمی کویت )کونــا(، خالد جــارالله، معاون وزیــر خارجه کویت، یکشنبهشــب افزود: همه طرفهای بحــران قطر امیدوارانه به این میانجیگری مینگرند. او افزود: تلاشهای امیر کویت برای حل این بحران که رضایت همه طرفهای درگیر این بحران را به همراه داشــته باشد، مورد حمایت و تأیید کشــورهاي عربی و بینالمللی قرار گرفته است. در همین حال، وزیر خارجه قطر ادعاهای مطرحشده از سوی وزیران خارجه کشورهای محاصرهکننده مبنی بر اینکه کشورش قصد دارد مسئله حج را بینالمللی کند، تکذیب کرد. او گفت: قطر حج را سیاســی نکرده بلکه متأسفانه این عربســتان است که آن را سیاسی کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.