بازداشت بیش از هزار نفر دیگر در ترکیه

Shargh - - جهان -

وزارت کشــور ترکیــه اعلام کــرد در آخرین دور از تحقیقات و بازجوییهاي نیروهای امنیتی ترکیه، هزارو 98 نفــر در چند روز اخیر به ظــن ارتباط با گروههای شــبهنظامی و کودتــای 1۵ جولای ۲016 بازداشــت شــدهاند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در بیانیه منتشرشــده از سوي وزارت کشور ترکیه 831 نفر از بازداشتشــدگان، مظنون بــه ارتباط با فتحالله گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه هستند کــه به گفته مقامات آنکارا طــراح اصلی کودتای 1۵ جولای اســت. همچنین دادگاه حوادث پایگاه هوایی آکینجی بهعنوان مرکز اصلی عملیات کودتا امروز در آنکارا آغاز میشــود. در این دادگاه به پرونده ۴86 نفر از جمله، آکین اوزترک، فرمانده پیشین نیروی هوایی، عادل اوکسوز، هارون بینیش، نورالدین اوروچ و هاکان چیچک دیگر مقامات نظامی پیشــین ترکیه بهعنوان مظنونان اصلی رسیدگی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.