گرجستان به دنبال نزدیکترشدن به ناتو

Shargh - - جهان -

نخســتوزیر گرجســتان گفت مانــور چندجانبه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی )ناتو( در این کشور به برقراری ثبات و امنیت در کشــورش کمک میکند. به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، گیورگی کویریکاشویلی، نخستوزیر گرجستان اظهار کرد: مانور چندجانبهای که ناتو بهتازگی در این کشور آغاز کرده، باعث ایجاد ثبات و امنیت بیشتر در گرجستان میشود و به انســجام آن با این ائتلاف نظامی کمک میکند. در این مانور نظامی نیروهایی از گرجستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، آلمان، رومانی، اسلوونی، اسپانیا، ترکیه، اوکراین، انگلیس و آمریکا شرکت دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.