حضور نیروی هوایی عربستان در مانور «پرچم سرخ» آمریکا

Shargh - - جهان -

فرمانــده نیــروی هوایی عربســتان اعــلام کرد با جدیدترین جنگندههــای خود در مانور هوایی «پرچم ســرخ ۲01۷ » در آمریکا شــرکت میکنیم. به گزارش ایرنا، سرلشکر «محمد العتیبی »، فرمانده نیروی هوایی سعودی گفت عربستان تنها کشور خاورمیانه است که برای ششمینبار متوالی در مانورهای آمریکایی پرچم سرخ و پرچم سبز شرکت میکند. العتیبی افزود: ما در تمرینهای نظامی مشترک کشورهای برادر یا دوست خود شرکت میکنیم تا ســطح آمادگی جنگندههای خود را محک بزنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.