ادعا درباره آمادهشدن مایکپنس برای جانشینی ترامپ

Shargh - - جهان -

ماکسین واترز، یک نماینده حزب دموکرات آمریکا در کنگره این کشــور در توییتر ادعــا کرد: مایک پنس در حــال آمادهکردن خود برای آغاز بــه کار بهعنوان رئیسجمهور اســت. او با اشاره به استعفاهای اخیر چند عضــو دولتی دونالــد ترامپ گفت: قرار اســت راینس پریبس )رئیس دفتر ســابق ترامپ( و شــون اسپایسر )دبیر مطبوعاتی ســابق کاخ سفید( رهبری دوره انتقال قدرت را بر عهده داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.