توافق رهبران آمریکا و ژاپن درباره اقدامات بیشتر علیه کرهشمالی

Shargh - - جهان -

شینزو آبه، نخســتوزیر ژاپن با اشــاره به تماس تلفنــی با ترامــپ، رئیسجمهور آمریکا بــا قدردانی از پایبندی ترامــپ به تعهداتش درباره کرهشــمالی گفت وی تمام تلاش خــود را برای حفاظت از مردم ژاپن انجــام خواهد داد. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، چند روز گذشــته کرهشمالی دومین موشک بالستیک قارهپیمای خود را مورد آزمایش قرار داد که باعث واکنش جامعه بینالمللی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.