کشتهشدن خبرنگار شبکه«روسیاالیوم» در سوریه

Shargh - - جهان -

شــبکه «روسیاالیوم»، وابسته به کرملین در خبری از کشتهشــدن «خالــد خطیب»، خبرنــگار عربزبان این شبکه در ســوریه خبر داد. در این خبر آمده است خالد خطیب زمانی که عملیات ارتش سوریه را علیه تروریســتهای داعش در منطقهای در حومه شرقی حمص پوشش خبری میداد، کشته شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.