ورقزدن تاريخ

Shargh - - هنر -

بهنــاز شــيرباني:

حســن فتحي را نميتــوان در يــک يا چنــد جمله تعريف کرد.

پشــتوانه اين حرف گفتوگوها و ديدارهايــي اســت کــه هــر بار نکته جديدي را درباره شــيوه کار و شخصيتش در بر داشــته. معمولا شــخصيتهايي کــه به دســت او خلق ميشود هم، مثل همه آدمها چندين لايه دارند.

او در طــول شــخصيتپردازي بــه تمــام وجــوه شخصيتيشــان توجــه ميکنــد، بــه هميــن دليل حس نزديکــي و همدلي مخاطب را برميانگيزاند. بيترديد، پيشــينه تحصيلي او در زمينه روانشناســي در چگونگــي نگاهش بــه اطراف بيتأثير نيست. اما فتحي را نميتوان فقط از اين جهت تحليل کرد. او به تاريخي علاقهمند است که بسياري از مــا دلبســتهاش هســتيم، تاريخ ســرزميني که اگر درست و دقيق و هنرمندانه به تصويرش بکشــيم، از ديدن چندينبــارهاش لذت ميبريم و ســالها در خاطرمــان مانــدگار ميشود. اين بخش از صحبتهايم را از گفتههاي حســن فتحي درباره نگاهش به تاريخ وام ميگيرم که در بخشــي از گفتوگويش با «شرق»، کارکــرد ادبيات و هنر را در يادآوري به مــردم و جلوگيري از افتادن آنها در برخــي چالهوچولههاي تاريخي دانسته بود.

بــه زعم نگارنده، حســن فتحي از زمــره کارگردانهايي اســت که بخشــي از بهتريــن مجموعههاي تلويزيوني ســالهاي اخير به نام او گره خورده است، اما قطعا نميتوان از فصلهــاي همــکاري مشــترک او با نويســنده پــرآوازه و طراز اول کشورمان، عليرضا نادري، به راحتي گذشــت. نگاه کنيد که در سالهاي برهــوت ســاخت ســريالهايي که حرفي براي گفتن داشــته باشــند، ميوه ممنوعه و داســتان پرچالش و تازهاش بــا ديالوگهايي که در عين جذابيت، شکل و شمايل ديگري به شــخصيتهاي قصه بخشيده بود، چه سروصدايي ايجاد کرد و ماندگار شد؛ يا اشکها و لبخندها و در مسير زايندهرودي که باز هم محصول اين همفکري و تلاش مشترک بود.

امــا فتحــي پــس از ســاخت ســريالهاي پرمخاطب در رســانه ملــي، اينبــار بــه مديــوم ديگري قدم گذاشــت که قطعا بخشــي از ايــن تصميــم را ميتــوان ميل به تجربهکــردن و شــايد خطوط قرمز کمتــري دانســت که ميتوانســت دســتش را براي بهتصويرکشــيدن قصهاش بازتر بگذارد.

فتحي تــا پيش از آغاز کارش در شــبکه نمايش خانگــي چندينبار از بهنتيجهنرســيدن طرحهايــش در رســانه ملــي صحبت کــرد، اما هيــچگاه مديومــي کــه او را نــزد مخاطبانش بهتر و بيشــتر معرفي کــرد، فرامــوش نکرده و شــايد بار ديگــر مجموعههايــش را در قاب تلويزيون ديديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.