تعامل روسیه، آمریکا و نقش ایران

Shargh - - سياست -

نصــرتالله تاجیــک:

سیاســت خارجی دموکراتها در هشت سال گذشــته دســت تیم ضدجنگ بود. ترامپ نــه در چارچوب دموکراتها میگنجــد، نــه جمهوریخواهان. ترامــپ میگویــد هرکــس بایــد هزینه اقداماتی را کــه از آن منتفع میشود تقبل کند. سیاست خارجی محافظهکاران بر اســاس گســترش ســلاح و احتمــالا تخریــب اوضاع مناطــق دنبال خواهد شــد. برخی کارشناســان مســائل آمریکا دوران ترامپ را تا حدی با دوران نیکســون در دهــه 70 میــلادی در سیاســت خارجی شبیهسازی میکنند. ترامپ شــاید سیاســت گیجخــوردن را با کمی چراغ ســبز و تفاهم با روسها دنبــال کنــد. در این میــان به دلیل ســرمایهگذاری سنگین خیلی باید از جهت سیاسی و تعاملات منطقهای و فرامنطقــهای حواســمان جمــع باشــد که کلاه سرمان نرود! در زمان تســلط دموکراتها بر عرصه قدرت ایــالات متحــده آمریکا، متأســفانه چهره ژئوپلیتیکــی خاورمیانه دچار چالشهایــی جدی شــد کــه دلیل آن عدم شــناخت تحــولات، فقدان شفافیت، نداشــتن ابزار و اهرمهای مناسب در بعضی کشورها همچون ســوریه و تا حــدی بیعملی حزب دموکــراتِ آمریــکا در این عرصهها بود. شــعارهای انتخاباتــی ترامپ و اشــاره او بــه تعامــل و همکاری با روسهــا در رابطه بــا ازبینبردن داعــش و ایجــاد ثبات در ســوریه نباید باعث شود به اشتباه فکر کنیم آمریکا ســوریه را رهــا خواهد کرد. تعامل دو ابرقدرت جهان در رابطه با مسئله سوریه، شرط ممکن است، اما کافی و نهایی برای حل مســئله ســوریه نخواهد بود و نیاز است در این همــکاری قدرتهای منطقهای نیز حضور داشته باشند. پس باید دید که ایــن تفاهم با درنظرگرفتن نقش و میــزان دخالت و ســرمایهگذاری قدرتهـــای منطقـــهای صـورت خواهد گرفت یا قرار اســت با حذف این ســرمایهگذاریها و قدرتهای منطقهای حاصل شــود؟ اگر قرار به حــذف قدرتهای منطقهای باشــد و تنهــا دو قدرت جهانــی با هم به تفاهم برســند و منافــع قدرتهای منطقهای را نادیــده بگیرند، این به زیان کشور ما خواهد بود.

بنابرایــن مــا از هماکنــون باید همه سناریوهای احتمالی را مدنظر داشــته باشــیم و نهتنهــا خــود را برای آنها آمــاده کنیم، بلکه تلاش کنیــم از طریــق یــک دیپلماســی فعال زمینــه ســناریوهای زیانآور بــرای منافــع و سیاســت خارجی مــا از بین برود. برخی کارشناســان مســائل آمریــکا دوران ترامپ را تا حدی بــا دوران نیکســون در دهه 70 میــلادی در سیاســت خارجی شبیهســازی میکننــد. در رابطه با اروپــا مســئله کمی حادتر اســت. ترامــپ نمیخواهــد بــه میــزان گذشــته در سیاســت خارجــه یــا دنیای خــارج ســرمایهگذاری کند، به همیــن خاطر ترامــپ میگوید هرکس باید هزینــه اقداماتی را که از آن منتفــع میشــود تقبــل کند. این به این مفهوم اســت که ترامپ می خواهــدسرمایه گـذاریهــــای سیاســی و اقتصادی خود را بیشتر روی مردم آمریکا، وضعیت اقتصاد، معیشــت و رفاه آنها صورت دهد، بنابرایــن به نظر میآیــد هماکنون ایجــاد یک تصویــر روشــن درباره ایشان زود باشد. تصور میشد تأثیر بوروکراسی بر روند تصمیمسازی و تصمیمگیــری و واقعگرایی ترامپ ملموس باشــد و مشاورههای افراد تیم جدید، نظام اداری سازمانهای اجرائــی و برنامهریــزی بــه تحقق مســیر عقلگرایــی و خــردورزی ناشــی از وجود سیستم در سیاست و حکومــت آمریــکا کمــک کنــد کــه تاکنــون اینطور نبوده اســت. واقعگرایــی در سیاســت داخلی و خارجی آمریکا فارغ از شــعارهای ترامپ، فعلا به چشــم نمیخورد. اینچنیــن اســت که نحــوه تعامل روسها و آمریکا در ســوریه مهم و تعیینکننده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.