«پریا» ،قربانی 5ساله کودکآزاری جان باخت

Shargh - - حوادث -

شرق: پریا، دختر پنجساله ســاوهای که هفتم مرداد ماه بعد از کــودکآزاری به کمــا رفته بود، روز گذشــته در بیمارستان فوت شد.

حسین اســدبیگی، رئیس اورژانس اجتماعی ضمن اعلام فوت کودک پنجســالهای کــه چند روز پیش بر اثر کودکآزاری به کما رفته بود، گفت: صبح هفتم مردادماه از بیمارســتان مدرس شهرســتان ســاوه بــا اورژانس اجتماعی )123( تماس گرفته شــد و گزارش دادند که دختر پنجسالهای مشکوک به ضربه مغزی به بیمارستان آورده شــده اســت. پس از اعزام نیروها به بیمارســتان مشــخص شــد کودک به کما رفتــه و احتمــال وجود کودکآزاری جنسی نیز مطرح شد.

وی ادامه داد: هنوز پزشکی قانونی نظر قطعی خود را درباره تأیید کودکآزاری جنسی این کودک اعلام نکرده است و متأسفانه هیچگونه اطلاعات دیگری درخصوص پرونده این دختر در دست نیست.

رئیس اورژانس اجتماعی در ادامه گفت: در سال 95 اورژانس اجتماعی دوهزارو 765 مورد مداخله حضوری در مراکــز مداخلــه در بحران داشــته و ایــن در حالی اســت که 31هزارو 769 مورد تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی )123( در ســال گذشته برقرار شده و 01هزارو 385 مورد خدمات سیار نیز به افراد ارائه شده است.

اســدبیگی در ادامــه با تأکید بر آنکــه نمیخواهیم بــا اعلام خبرهــای منفی جو جامعــه را ملتهب کنیم، اظهار کرد: متأسفانه اخیرا موارد متعددی از آزار جنسی کودکان، کودکربایی یا قتل کــودکان در فضای مجازی منتشر میشود که غمگینی و ناامنی را در جامعه ایجاد میکنــد. وی تصریح کــرد: هرچند اینگونــه موارد در گذشته و دهههای اخیر نیز وجود داشته اما درحالحاضر به علت گســترش فضای مجازی و ارتباطات رســانهای رسمی و غیررسمی اینگونه خبرها به سرعت دست به دســت میشــوند و مردم از جزئیات آنها باخبر و در این میان گاهی اطلاعات غلط نیز به مردم داده میشود.

رئیس اورژانس اجتماعی تأکید کرد: توسعه خبرهای منفــی باعث پایینآمدن بهداشــت روانــی و اجتماعی مردم میشــود و این در حالی اســت که افزایش انتشار و دستبهدستشــدن چنین اخبــاری در جامعه باعث دامــنزدن به دیگــر آســیبهای اجتماعــی از جمله خودکشی میشــود. زیرا یکی از علل افزایش خودکشی در جامعه احساس ناامیدی و ناامنی در جامعه است.

وی ادامــه داد: پیشــنهاد میکنیــم همانطــور که حــوادث منفــی، دردنــاک و غمانگیــز به ســرعت در جامعه پخش میشــود، فضاهای مثبــت و امیدبخش و همچنین نشــاطآور نیــز در جامعه توســعه یابد زیرا موارد کودکآزاری، همســرآزاری و... بهموقع از ســوي دستگاههای مسئول رسیدگی میشود اما درحالحاضر ایجاد روحیه امیدبخش و نشاطآور در جامعه ما متولی خاصی ندارد و کمتر به آن توجه میشود.

رئیس اورژانــس اجتماعــی ادامه داد: متأســفانه دیــواری کوتاهتــر از دیــوار معتــادان در جامعــه پیدا نمیکنیم و بســیاری از جرائم و آســیبهای اجتماعی را به مصرفکنندگان مواد نســبت میدهیم درحالیکه این جرائم معمولا به وســیله افــرادی که دچار اختلال شــخصیتی ضداجتماعی هســتند یــا در نوجواناني که اختلال سلوک دارند، رخ میدهد و ممکن است این افراد در کنــار رفتارهای ضداجتماعی هســتند خود اقدام به مصرف مواد مخدر یا مشروبات الکلی نیز بکنند.

اسدبیگی ادامه داد: نمیتوانیم جرائم و آسیبهای اجتماعــی را بــه طــور صــرف بــه معتادان نســبت دهیــم اگرچه این احتمــال وجود دارد کــه درصدی از مصرفکنندگان شیشــه و متامفتامینهــا دچار هذیان و پرخاشگری شوند و در نتیجه به جرم و جنایت نیز اقدام کنند اما بااینحال نمیتوان معتادان را سرچشمه جرائم و آسیبهای اجتماعی در نظر گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.