محاکمه سارقانیکه از 119 خانه سرقت کردند

Shargh - - حوادث -

شرق: سارقانی که متهم هستند 119 خانه را در تهران مورد دستبرد قرار دادهاند، پای میز محاکمه رفتند.

به گزارش خبرنگار ما، اعضای این باند سرقت که هشت مالخر نیز همدســت آنها بودند، یک سال قبل دستگیر شــدند. مأموران با ردیابیهای پلیسی موفق شدند آنها را که همگی سابقهدار هم هستند دستگیر کنند.

متهمان بعد از بازداشت اعتراف کردند خانههای خالی شــهروندان تهرانی در همــه مناطق تهران را شناسایی کرده و مورد دستبرد قرار میدادند.

بعد از دستگیری متهمان و شناسایی مالباختگان و شکایت آنها، کیفرخواست علیه آنها صادر و پرونده برای رســیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شــد. در ابتدای جلسه رســیدگی که در شعبه هشتم دادگاه کیفری برگزار شــد، ابتدا نماینده دادســتان در جایگاه حاضر و خواســتار صدور حکم قانونی شــد، سپس شــکات در جایگاه حاضر شــدند. یکی از آنها گفت: ســارقان از خانــه من نزدیک بــه 200 میلیون تومان شیء باارزش بردهاند. آنها چندین قطعه طلا و مقدار زیادی شیء باارزش دیگر از خانه بردهاند.

او دربــاره اینکه دزدي چطور اتفاق افتاده اســت، گفــت: من و خانــوادهام در خانه نبودیم و به ســفر رفته بودیم و وقتی به خانه برگشــتیم متوجه شدیم خانه بههمریخته است، ســارقان از تراس خانه وارد شده بودند، در خانه را شکسته و بعد هم همه اموال قیمتیام را برده بودند.

ســپس فرد دیگری که خانهاش مورد سرقت قرار گرفته بود، در جایگاه حاضر شــد. او هم مدعی شــد مبلغی حدود صد میلیون تومان از خانهاش ســرقت شده است و دزدان با شکستن در خانهاش، زمانی که کسی نبوده وارد شده و اموالش را به سرقت بردهاند.

بعد از گفتههای شــاهدان، نوبت به متهم ردیف اول رسید. او اتهام را رد کرد و گفت: من فقط در شش فقره سرقت بودم، اما اتهام 119 فقره سرقت را بر من وارد کردهاند. او درباره اینکه اتهام را خودش پذیرفته و جزئیات را هم توضیح داده اســت، گفت: من تحت فشــار بودم، بههمینخاطر هم اتهام را قبول کردم و در همه ســرقتها نبودم. آنچه در دادسرا گفتهام را قبول ندارم.

متهم در مورد نحوه ســرقت گفت: ما در ســطح شــهر تهران میچرخیدیم و خانههایی را که شبها چراغشــان خاموش بود، شناســایی میکردیم و بعد

هم زنگ در خانه را میزدیم. وقتی مطمئن میشدیم کســی در خانه نیســت، از راه تراس وارد میشــدیم و امــوال را بــه ســرقت میبردیم. البته بیشــتر وارد خانههــای آپارتمانــی میشــدیم و آپارتمانهایی را ســرقت میکردیم که در طبقــه اول بودند و راحت میشــد وارد خانه شــد. ما بــا میلهای آهنــی در را میشکستیم و وارد خانه میشدیم.

در ادامــه، متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت. او هم اتهام شش فقره سرقت را قبول کرد و گفت در همه سرقتها نبوده اســت. متهم گفت: از تمام این سرقتها، 50 میلیون تومان به من رسید که همه آن را هم خرج مواد مخدر کردم، چون معتاد بودم و نیاز به این پول داشتم.

ســپس دیگر متهمــان در جایگاه حاضر شــده و توضیحات خود را ارائه دادند. در پایان هیئت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.