دستگیری 2600 متهم فراری در شرق تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

فرمانــده انتظامی شــرق اســتان تهران از دســتگیری دوهزارو 600 متهم فراری در شرق استان تهران و کشف بیش از 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر در ایــن منطقه خبر داد. ســردار عبدالرضا ناظری در پایــان اختتامیه طــرح ذوالفقــار 96 در پردیس، در نمایشگاه کشــفیات طرح ذوالفقار درباره این طرح و نتایج آن گفت: مراســم جمعبندی و اختتامیه طرح مشــترک ذوالفقار 96 با محوریت شهرستان پردیس و تمام شهرستانهای شــرق استان تهران برگزار شد. وی درباره جزئیات طرح گفت: این طرح با مشــارکت شهرســتانهای دماوند، فیروزکــوه، ورامین، پردیس، پاکدشت، قرچک و پیشوا به مدت یک هفته بهصورت آشکار در شــرق استان اجرائی شد. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران در ادامه بیان کرد: در این طرح، همکاران ما با پشتیبانی خوب دستگاه قضائی موفق شــدند در حوزه برخورد با جرائم اقتصادی و قاچاق کالا، بیش از 23 ســوله و محل دپوی نگهداری کالای قاچاق از باندهای ســازمانیافته را در شــرق اســتان تهران کشــف و با دستور قضائی با آنان برخورد کنند. ناظــری اضافه کــرد: در مجمــوع ارزش ریالی اقلام کشفشده، بیش از 120 میلیارد ریال بود که به دستور مقام قضائی ضبط شد و ســولهها و محل نگهداری آنها پلمپ شــده و در مرحله رســیدگی است. در این طرح برخی از مجرمــان، محکومان و متهمان فراری که با ارتکاب جرمهای مختلف در شــهرهای شــرق اســتان تهران مخفی شده بودند، شناسایی و دستگیر و تعداد دوهزارو 600 نفر از این متهمان بازداشــت و تحویل مراجع قضائی شــدند. وی در ادامه افزود: در بین افراد دستگیرشــده، اتباع غیرمجاز و متهمانی که مرتکب جرائم مختلف شــده بودند، دســتگیر شدند و چهار نفر از قاتلان فراری که از اقصی نقاط کشــور به شــرق اســتان تهران گریخته بودنــد، در این طرح شناسایی و بازداشت شدند.

ناظری درباره کشــفیات سرقتی اظهار کرد: تعداد زیادی از سارقان بهعنف به همراه تعداد زیادی اقلام ســرقتی مربوط به سرقتهایی که از منازل مسکونی و ویلاهــا انجام شــده بود، دســتگیر شــدند و اموال ســرقتي بهزودی با نظر مقام قضائی تحویل صاحبان آنها خواهد شــد. وی در ادامه بیان کرد: بیش از 130 دستگاه موتورســیکلت و خودروی مسروقه در مدت اجرای طرح ذوالفقار در شــرق اســتان تهران کشف شد، در حوزه مواد مخدر، بیش از 300 کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شد و دستگیری 136 خردهفروشی که ایجــاد مزاحمت میکردند، انجام شــد. فرمانده انتظامی ویژه شــرق اســتان تهران ادامه داد: مقادیر بســیار زیادی سلاح و مهمات و مشــروبات الکلی از کشــفیات همکاران ما در فرماندهی انتظامی شــرق استان بوده است. ناظری درباره عملکرد پلیس فتا و اقداماتی که در فضای مجازی انجام شده است، گفت: تعدادی از مجرمان فضای مجازی با دستورات قضائی دستگیر و تحویل مراجع ذیصلاح شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.