شلاق و تبعید برای جوانی که دختری را آزار داد

Shargh - - حوادث -

شرق: مرد جوانی که متهم است دختری را آزار و اذیت کرده اســت، به شلاق و تبعید محکوم شد. این مرد جوان در جلسه دادگاه ادعا کرد شاکی دروغ میگوید و هرگز با او رابطه نداشته است. به گزارش خبرنگار ما، چندی پیش دختر جوانی به اداره پلیس مراجعه کرد و با بیان اینکــه مرد جوانی او را مورد آزار و اذیت جنســی قرار داده اســت، گفت: چندی پیش از طریق یکی از دوستان با پسر 38سالهای به نام رامین آشنا شدم. پس از چند جلسه رفت و آمد، رامین به من ابراز علاقه کرد و از من خواســت با او دوست شــوم. مدتی با رامین تلفنی در ارتباط بودم و چنــد بار با او بیرون رفتم تا اینکــه یک روز به زور مــن را به منزلش برد و به مــن تجاوز کرد. مأموران با اعلام این شــکایت تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند. با تأیید پزشکی قانونی، مأموران رامین را مورد بازجویی قــرار دادند. او که منکر تجاوز به این دختر 27ساله شده بود، به آنها گفت: مدتی پیش با شاکی آشنا شدم. پس از مدتی او به من گفت در کار دکوراسیون داخلی هستم، برای همین از او خواستم یک روز به منــزل من بیاید و دکوراســیون منزلم را تغییر دهد.

بهاینترتیب با توجه به شــکایت این دختر جوان و ســایر مدارک موجود در پرونده، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رســیدگی به شعبه پنجم دادگاه کیفری اســتان تهران ارسال شد. در این جلسه کــه بهصــورت غیرعلنی برگزار شــد، ابتــدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد. سپس شاکی در جایگاه ویژه قرار گرفت و شــکایت خود را مطرح کرد. با پایانیافتن گفتههای شــاکی، متهم در برابر قضات ایســتاد و گفت: شــاکی دروغ میگوید. من با او هیچ رابطهای نداشــتهام و هرگز به او ابزار علاقه نکردهام. او آن روز برای انجام دکوراسیون به خانهام آمده بود. چون شاکی را از قبل میشناختم، از او خواستم ناهار را منــزل من صرف کند. پــس از اینکه با یکدیگر نهار خوردیم، کارهای مربوط به دکوراسیون خانه را انجام داد و بدون اینکه با یکدیگر رابطهای داشته باشیم، از خانه خارج شد. با پایانیافتن گفتههای شاکی و متهم، ختم جلســه اعلام شــد و قضات برای تصمیمگیری درباره این پرونده وارد شــور شدند. در نهایت قضات متهم را به صد ضربه شلاق و دو سال تبعید به جنوب کشور محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.