عامل جنایت در «مال خلیفه» دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

فرمانده انتظامی اســتان بوشهر گفت: فردی که در شهرســتان «گنــاوه» با ضربات چاقو باعث مرگ یک شــهروند و مجروحشدن یک نفر دیگر شده بود، شناســایی و هشت ساعت پس از حادثه دستگیر شد. سردار حیدر عباسزاده گفت: بعدازظهر یکشــنبه خبر درگیــری منجر به جرح در روســتای «مال خلیفه» گناوه به پلیس گزارش شــد. وی اضافه کرد: با حضــور فوری پلیس در محل حادثه و بررســی موضوع مشخص شد سه نفر با هویت معلوم در منزلی مســکونی در روستا با هم درگیر شــدند کــه یکی از آنان با اســتفاده از کارد آشــپزخانه دو نفر دیگــر را مجروح کرد و متواری شد. فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مجروحان به بیمارســتان اعزام شــدند ولی یکی از آنان به علت شــدت جراحات وارده به شــکم، ســینه و پهلو در بیمارســتان جانش را از دســت داد. وی تصریح کرد: پــس از اقدامات اطلاعاتی و پلیســی در سطح اســتان و شهرســتان هشت ساعت پس از حادثه متهم فراری در مخفیگاهی در یکــی از محــلات جنوبی شــهر «بوشــهر» به وســیله کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان گناوه با همکاری پلیس آگاهی اســتان دستگیر و با اخذ نیابت قضائی برای ادامه تحقیقات به شهرســتان گناوه منتقل شــد. گفتنی اســت علت این حادثه درگیری و مشاجره بین طرفین بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.