شمار مصدومان زلزله ناغان به 25 نفر رسید

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

مســئول روابطعمومــی مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریتهــای پزشــکی چهارمحالوبختیــاری گفــت: تعــداد مصدومان زلزلــه یکشنبهشــب در بخش ناغان شهرســتان کیار به 25 نفر رســید. محســن ابراهیمی افزود: 16 مصــدوم از ایــن تعداد در محــل حادثه و به صورت ســرپایی درمــان شــدند. وی از اعزام 9 مصدوم به بیمارســتان خبر داد و گفت: سه نفر از مصدومان با رضایت شــخصی بیمارستان را ترک کردند و دو مصدوم به بیمارستان آیتالله کاشانی منتقل و مابقی در بیمارســتانهای اردل و ناغان بستری شدند.

به گفته وی، از ســاعات اولیــه وقوع زلزله به منظور امدادرســانی بــه مصدومان 10 دســتگاه آمبولانــس و یک دســتگاه اتوبــوس آمبولانس و یــک خــودرو فرماندهی در محل وقــوع زلزله حاضــر شــدند. وی اظهــار کــرد: درحالحاضر بیمارســتانهای ناغــان و اردل و همچنیــن کارشناســان فوریتهــای پزشــکی اورژانــس 115 اســتان در آمادهبــاش کامل بهســر میبرند. زمینلــرزهاي پنجریشــتری یکشنبهشــب پنجــم مردادمــاه ســاعت 20:07 در منطقــه ناغان رخ داد و متعاقــب آن پسلــرزه 3.5ریشــتری در ســاعت 20:27:39 در عمــق 10کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.