بازگشت کودک ربودهشده به آغوش خانواده پس از 14 روز

Shargh - - حوادث -

میــزان:

کــودک هشتســاله ربودهشــده در ســیرجان پس از دو هفتــه به آغــوش خانواده بازگشــت. ســردار رضــا بنیاســدیفر، فرمانده انتظامی اســتان کرمان گفت: روز شنبه 24 تیرماه در پی دریافت خبری از طریــق مرکز فوریتهای پلیســی 110 مبنــی بــر ربودهشــدن یــک کودک هشتســاله در منطقــه نجف شــهر ســیرجان، موضوع به صورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت. سردار بنیاســدیفر افزود: مأموران پس دریافــت این خبر، بلافاصلــه در محل وقوع جرم حاضر شــدند و مشــخص شــد کودک به وسیله ســه نفر با یک دســتگاه خودروی ســمند ربوده شده است. فرمانده انتظامی استان کرمان اظهار کــرد: در همان روزهــای اولیه و با بررســیهای صورتگرفته، تیم عملیاتــی پلیس به این نتیجه رســید که کودک به دلیل اختلافات مالی ناشی از خریدوفروش مواد مخدر و به اشــتباه ربوده شده اســت. وی با بیــان اینکه با انجــام فعالیتهای اطلاعاتی یکی از ربایندگان دســتگیر شــد، گفت: در پــی دســتگیری یکــی از رباینــدگان، عملیات آزادســازی کودک هشتساله انجام شد و او پس از گذشــت 14 روز با رهایــی از چنگ آدمربایان به آغوش خانوادهاش بازگشــت. سردار بنیاسدیفر در پایان تأکید کرد: فعالیتها برای دســتگیری دو متهم دیگر ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.