اهدای اعضای بدن دانشآموز دوم دبستانی

Shargh - - حوادث -

فارس:

اعضای بدن دانشآموز دوم دبســتانی که بــر اثر ســانحه تصــادف دچار مــرگ مغزی شــده بود، به چند بیمار نیازمند عضو اهدا شــد. به گــزارش خبرنگار آموزشوپــرورش خبرگزاری فــارس، «عارف افــروزی»، دانشآمــوز پایه دوم دبســتان شــهید منظورالمهدی ناحیه یک مشهد بــود کــه چندیپیش بــر اثــر ســانحه تصادف دچار مرگ مغزی شــد. با موافقــت خانواده این دانشآموز، اعضای بــدن او به چند بیمار نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.