تجليل از «معتمدآريا» در جشنواره فيلم شهر

Shargh - - هنر -

گروه هنر: مراســم افتتاحیه ششــمین جشــنواره فیلم شــهر، شامگاه یکشنبه، هشــتم مرداد با اجراي محمد ســلوکي در باغموزه هنر ایراني برگزار شد. در ابتداي این مراســم گروه «کویر»، با خوانندگي محمد معتمدي به اجراي قطعاتــي پرداختند.پس از پایان اجــراي موســیقي، برگزیدگان بخشهــاي مختلف معرفــي شــدند. در بخش اصلي مســابقه «محله» اکبر درهبالایي براي فیلــم «آرزوهاي کودکي»، حامد مرادينیا براي فیلم «مأموریــت غیرممکن» و داوود جلیلي براي فیلم «موضوع انشــا» جوایز رتبه ســوم را دریافــت کردند.رتبــه دوم ایــن بخــش به محمد محمدآبــادي براي «مانکن» و شــهاب احمدلو براي «بدون عنوان» رسید. رتبه اول را علي عرفان فرهادي براي «من تو ما» کسب کرد. جایزه ویژه هیئت داوران نیز به صــادق اکبري براي «ســراي امید» رســید.در ادامه، جوایز ویژه «تهران» اهدا شــد. رتبه ســوم این بخش را ایمان بیاتفر براي «اجارهنشــینها ۲۶ سال بعد» دریافت کــرد. رتبه دوم به اکــرم نعمتي براي فیلم «پارک» تعلق گرفت. رتبه اول به آرمین تیموري براي «این باریکهراه» رســید. جایزه ویژه شهر امن به بابک مجیــدي بهخاطر فیلم «کلاغپر» اهدا شــد.در بخش دیگر از این مراســم از فاطمــه معتمدآریا به پاس زحمات او در ســینما تجلیل شد. معتمدآریا در سخناني گفت: «من این مراسم را به خودم نميگیرم، به ایــن ميگیرم که جایگاه ســینما چقدر ارزشــمند است. هرچقدر اتفاق پرمهر در این شهر بیفتد، میزان خشــونت از این جهان مدرن کمتر ميشود. امیدوارم ما بهعنوان ســینماگر بتوانیم نابســاماني شهرمان را ســامان بدهیم و در بهآرامشرســیدن شهروندانمان ســهمي داشــته باشیم».ســپس همایون اسعدیان، کارگردان سینما، گفت: «براي من که راه پرفرازونشیبي را طي کردهام، بزرگترین اتفاق و لذت این اســت که در این راه کنار تعــدادي از عزیزاني بودهام که به آنها افتخار ميکنم. ازهمیــنرو افتخار ميکنم که در کنار معتمدآریا هســتم».در بخش دیگري از این افتتاحیه، مراســم نکوداشــت زندهیــاد حبیبالله کاسهســاز، تهیهکننده ســینما، برگزار و از پوســتر او رونمایي شد. ســپس محمود صلاحي، رئیس ســازمان فرهنگيهنري شــهرداري تهــران، ضمن بیــان خدمات این ســازمان در حوزه هنر بیان کرد: «امســال نســبت به سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده است که نشان از اهمیت موضوع شهر دارد». در ادامه، برگزیدگان بخش «مسابقه تبلیغات سینماي ایران» معرفي شدند. تندیس و دیپلم افتخار به محمد روحالامین براي لوگوتایپ «ایســتاده در غبار»، «من» و «نهنگ عنبر» اهدا شــد. در بخش پوستر فیلمهاي داســتاني کوتاه و نیمهبلند، تندیــس و دیپلم افتخار به علي باقري براي «روتــوش»، «رؤیاهاي دمصبح» و «یــک گزارش» رســید. در بخش پوســتر فیلمهاي سینمایي با تقدیر از علي باقري، تندیس و دیپلم افتخار را محمدحسین هوشمندي براي طراحي پوستر فیلم «من» دریافت کــرد. در بخش بهتریــن عنوانبندي، تندیس و دیپلم افتخار به امیر مهران براي عنوانبندي «ماحي» اهدا شــد. در بخش بهتریــن آنونس و تیزر، تندیــس و دیپلم افتخار به امیر شــیبانخاقاني براي تیــزر «رگ خواب» و محســن امیریوســفي براي تیزر «خواب تلخ» تعلــق گرفت. در بخش بهترین عکس فیلــم، تندیس و دیپلــم افتخار به ســمیه جعفري براي «خاطرات اسب ســیاه» اهدا شد.در این مراسم هنرمنداني چــون مرجان اشــرفيزاده، مرتضيعلي عباسمیرزایــي، مریــلا زارعي، مســعود فروتن، پیتر جیمز، رهبر قنبري، روحالله حجازي، پوران درخشنده، ســیفالله صمدیان، محمــد احســاني، رامبد جوان، هومن بهمنش، اســماعیل میهندوســت و... حضور داشــتند. لازم به ذکر است که روز شــنبه، 14 مرداد، ساعت 9 شب اختتامیه این جشنواره برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.