به کتابخانه خانه سينما سر نميزنند

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

نشست خبري «هفتمین جشن کتاب ســال سینماي ایران» با حضور خسرو دهقان، دبیر جشن، منوچهر شاهسواري، مدیرعامل خانه سینما و کامران ملکي صبح دوشــنبه، نهم مردادماه در محل خانه سینما برگزار شد.در ابتداي این نشست، خســرو دهقان با اشــاره به مــرگ زودهنگام مدیا کاشــیگر عنوان کرد: «من بهعنوان دبیر این جشن اعتقادي به نــوآوري ندارم، هرچنــد برخي افراد بــه محض اینکــه مســئولیت کاري را ميپذیرند، تغییراتــي را که نیاز نیســت انجــام ميدهند. به همیــن دلیل باید بگویم هیــچ کار جدیدي در این دوره از جشــن انجام نميشــود و به روال گذشته جشن برگزار خواهد شد».دهقان افزود: «اگر خانه ســینما دو وظیفه اصلي که درواقع فعالیتهاي صنفي و فرهنگي اســت، داشته باشد، جشن کتاب هر دو وظیفه را نمایندگــي ميکند».دبیر هفتمین جشن کتاب سال ســینماي ایران بیان کرد: «میزان کتابهاي منتشرشــده در یکســال گذشته بسیار حیرتانگیز است و هرچند کسي به کتابخانه خانه سینما ســر نميزند، اما در یکســال گذشته 13۰ عنوان کتاب منتشــر شده است. این در حالي است که اگر خانه سینما 1۰ هزار عضو داشته باشد، باید چند صفــر از آن را بزنیم تا تعداد کتابخوانهاي خانه سینما مشخص شــود».دهقان تصریح کرد: «13۰ عنوان کتاب منتشرشــده در یکسال عددي قابلتوجه است، چون از سال 13۰9 تا 13۵7 تنها 3۰۰ عنوان کتاب در حوزه ســینما در ایران منتشر شــد. البته از میان این کتابها بیش از ۵۰ درصد، ناشر مؤلف و مترجم آن یکنفر بوده است».وي در بخش دیگري به اسامي داوران این دوره که شامل بیژن اشتري، شهریار توکلي، حسن حسیني، حبیب رضایي، علي لقمانــي، امیررضا نوريپرتو و اصغر یوسفينژاد هستند، اشاره کرد.این منتقد سینما در ادامه به کتاب اصغر یوسفينژاد با نام «کتابشناسي ایران در سینما» اشاره و اظهار کرد: «این کتاب سال گذشته بهعنوان کتاب سال سینماي ایران انتخاب شــد و معتقدم این یک اثر مهم در سینماست که ميتواند در هر خانهاي باشد».در ادامه این جلسه کامران ملکــي بیان کرد: «کتابهــاي برگزیده در جشــن کتاب سینماي ایران از ســوی خانه سینما خریــداري ميشــود و در اختیار ســینماگران قرار ميگیرد. همچنین ســفارش این کتابها به مراکز مشــابه نیز براي خرید داده ميشــود، البته در دو ســال گذشــته ۲۰۰ نســخه از کتابهاي منتخب خریداري شده اســت».منوچهر شاهسواري نیز در بخشــي از این نشست گفت: «برخي از موضوعات که بــه صورت ویژه به منافع خانه ســینما مربوط ميشــوند، مانند بازاریابي یا تبلیغات، با همکاري بخش پژوهشــي سازمان ســینمایي مورد ارزیابي قــرار ميگیرد و در صورت امــکان بهعنوان کتاب منتشــر ميشــود. تأکید ميکنم کــه موضوعهاي خاصي که به ارتقاي موضوع حرفهاي خانه سینما کمک ميکنــد، بهعنوان موضوع کتــاب ميتواند ســفارش داده شود».خسرو دهقان در پایان گفت: «پنج جایزه در این دوره اهدا ميشــود که شــامل هدهد زریــن و پنج تکه طلا بــراي بهترین تألیف، هدهــد زرین و پنج تکه طلا بــراي بهترین ترجمه، خرید صد نســخه کتاب از بهترین ناشر، جایزه ویژه هیئت داوران )هیئت داوران باید براي اهداي این جایزه به نتیجه برسند( و نکوداشت است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.