جشن 77سالگی محمود دولتآبادی

Shargh - - هنر -

شــرق:

77 ســال از دوم مــرداد 1319 میگــذرد؛ روزی کــه محمــود دولتآبادی در سبزوارِ خراسان به دنیا آمد؛ درســت در زمانه جنــگ جهانی دوم، در ناخوشــی و تلخــی؛ روزگار مردمانــی که بعدهــا در رمانهــای او به تصویر درآمــد و تاریخ سپریشــده مردم کــه در آثار او برای همیشه ثبت شــد. به همین مناسبت، یعنی 77ســالگی محمود دولتآبادی، اهالی فرهنگ و دوستداران او در ساعت هفت بعدازظهر در کافه نزدیک، متعلق به پسرش، فرهاد دولتآبادی، گرد هم میآیند تا این روز را به جشن بنشینند. نویسنده «کلیدر» چند سال پیش در سالروز تولدش نوشته بود: «خوب اســت که انسان رغبت کند خودش را بهیاد بیاورد، سال، ماه و روز تولدش. مهمتر از آن خوب اســت از بودن و هســتن خود به نسبتی از رضایت خاطر برسد. از این بابت که عمر یکباره به باد هوا نسپرده است. اما اینهمه در گرو شرایطی است که انسان در آن بهسر میبرد». این روزگاری بود که از چند ســال پیش ناخوش بود و تا امروز هم هست. خاصه آنکه دوست و همکارش، مدیا کاشــیگر، همین چند روز پیش ناگهانی درگذشت؛ امــا بهقول دولتآبــادی که بهخاطــر اعلامِ روز جشن در عمل انجامشده مانده است: «زندگی هم نمیتواند از رفتن بایستد». مراسم تولد 77سالگی محمود دولتآبادی امــروز در کافه نزدیک، واقع در خیابــان کریمخان، بعد از کتابفروشــی نشــر ثالث، پلاک 134 برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.