«مايکل مور» به «روتوش» ايرانی جايزه داد

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

فیلم کوتــاه «روتوش»، به کارگردانــی کاوه مظاهری و تهیهکنندگــی انجمن ســینمای جوانان ایران که بــرای حضور در بخش مســابقه جشنواره فیلم «تراورس سیتی»، جشنواره «مایکل مور»، مستندساز شهیر آمریکایی، دعوت شده بود، در نهایت جایزه بهترین فیلم کوتاه داســتانی این جشــنواره را دریافت کرد. یکی از مهمترین ویژگیهای جشــنواره «تراورسسیتی» که ازسوي مایکل مور پایهگذاری و مدیریت میشــود، این اســت که این جشنواره با شعار «فقط فیلمهای بزرگ» هیچ فراخوانی منتشر نمیکند و هیچ فیلمســاز یا پخشکنندهای امکان ارســال فیلم به این جشنواره را ندارد. جشنواره فیلم «تراورسسیتی» فیلمهای بخش مسابقه هر دور خود را ازســوي نمایندگان جشــنواره شناسایی و برای حضور در آن دعــوت میکند. «روتوش» با درخشــش در جشــنوارههای آمریکایــی مورد توجــه برگزارکنندگان این جشــنواره قرار گرفته و برای شــرکت در آن دعوت شــده بود. این فیلم با کســب جوایز از جشنوارههای «ترایبکا»، «پالم اسپرینگز» و «کراکوف» مجوز حضور در رقابت اســکار خارجی بهترین فیلم کوتاه ۲۰18 را کســب کرده است. سیزدهمین دوره جشــنواره فیلم تراورسسیتی از ۲۵ تا 3۰ جولای، برابر با سوم تا هشتم مرداد در آمریکا برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.