تمديد مهلت ثبتنام بيمه تکميلی

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

مهلت نامنویســی بیمه تکمیلــی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه کشــور تا 1۵ مــرداد جاری تمدید شــد. به منظور بهرهمندی آن دســته از هنرمندان، نویســندگان و روزنامهنگارانی کــه تاکنون موفق به ثبتنام و بهرهمنــدی از خدمات بیمه درمان تکمیلی نشــدهاند، مهلت نامنویســی تــا 1۵ مرداد تمدید شــد. براساس قرارداد منعقدشــده با شرکت سهامی بیمه رازی، امسال بــرای اولینبار قرارداد بیمــه تکمیلی در قالب ســه طرح )امید، آرامش و رفاه( با پوششها و حـــق بیمـه متنوع برقرار شده است و اعضا و افــراد تحتتکفل امکان انتخاب یکی از این طرحها را تا پایان قرارداد دارند. اعضای این صندوق در سراسر کشور میتوانند با مراجعه به صفحه شخصی خود در تارنمای صندوق به نشانی www.honarcredit.ir نســبت به ثبتنام و بهرهمندی از خدمات بیمه تکمیلی اقدام کنند. شایان توجه است؛ قرارداد بیمه تکمیلی برای اعضای صندوق اعتباری هنر که از این طرح استفاده میکنند از تاریخ یکم تیر لغایت 31 خرداد 97 برقرار اســت. متعاقبا تمامی اخبار درخصوص خدماترســانی، نحوه دریافت خســارت، مراکز تحت پوشــش و... از طریق کانال رسمی تلگرام صندوق به نشانی t.me/honarcreditfund به اطلاع متقاضیان میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.