گالری هپتا ميزبان «مزامير سکوت» میشود

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

گالری هپتــا روز جمعه میزبان نمایشــگاه گروهی عکس با عنوان «مزامیر ســکوت» خواهد بــود. در این نمایشــگاه گروهی، 38 عکــس از 13 عکاس به کوشــش کیانــا فرهودی روی دیــوار خواهند رفت. عکسهای این نمایشــگاه بیش از آنچه درباره ســکوت باشــند، درباره حضورند، درباره ردی که از هر فرد باقی میماند، درباره اتفاقاتی که پیش از لحظه گرفتهشــدن عکــس، در کادر عکاس رخ داده و حالا تنها اثری از آن اتفاق باقی مانده اســت. لیوانی که رها شــده، کمدهای قدیمی، زمینهای بازی و کلاسهای درس و بهطور کلی اثری شبحوار از حضوری انسانی که میتواند اتاق را برای لحظهای یا حتی برای همیشه ترک کرده باشــد. در این نمایشــگاه هادی آذری، آبنوس البرزی، سمیه امیری، آروین ایلبیگی، مهســا ایمانی، امید پورآذر، شــقایق رئوفی، پویا شاهحیدری، سهیلا شمس، فرزانه قدیانلو، سحر مختاری، طلا وهابزاده و پوریا هنرمند حضور دارند. «مزامیر سکوت» از جمعه 13 مرداد تا ۲۵ مرداد در گالری هپتا برقرار خواهد بود. ســاعات بازدید در روز افتتاحیه و روزهای جمعه: ‪-۲۰ 1۶‬ و از شــنبه تا چهارشــنبه 11-۲۰ است. گالری پنجشنبهها تعطیل است. نشانی گالری: خیابان ایرانشهر، روبهروی ضلع غربی خانه هنرمندان، بعد از خیابان شاداب، بنبست نیکوشهر، پلاک 3، زنگ اول و تلفن: 883۰994۰ است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.