12/89 میلیارد دلار سود 3ماهه دوم الجی

Shargh - - آيتي -

شــرکت الجی الکترونیکس سود سهماهه دوم ســال 2017 را 12.89 میلیــارد دلار اعــام کرد. این میــزان چهار درصد بیشــتر از همین بــازه زمانی در سال گذشته است. بیشــترین سهم این سود متعلق به بخش لوازم خانگی اســت که طبــق گزارشها میــزان فــروش آن 12 درصد نســبت به ســهماهه دوم ســال 2016 افزایش داشته است. سه بخش از چهار بخش اصلی شــرکت الجی سود بیشتری را نسبت به سال گذشته گزارش دادند. خارج از بخش چالشبرانگیز موبایل، سود عملیاتی 558.2 میلیون دلاری 13.6 درصد نسبت به فصل پیش بیشتر بوده اســت. بخش لــوازم خانگی و محصــولات تهویه الجی، با درآمد 4.65 میلیارد دلار و ســود عملیاتی 412.5 میلیون دلار بیشــترین ســهم را در سهماهه دوم داشته اســت. در میان میزان فروش این بخش در بازارهــای مختلف، بازار کره با 43 درصد رشــد در بــازه زمانــی آوریل تا ژوئن در ســال 2016 نقش پررنگی داشته اســت. J.D.Power اعام کرده است «الجی بیشتر از هر شرکت دیگری توانسته رضایت مخاطبان در حوزه لوازم آشــپزخانه و شستوشــو را بــه دســت آورد». ایــن بخــش تجــاری انتظار دارد بــا عرضه یخچــال InstaView و لباسشــویی TWINWash میــزان تقاضا در آمریکای شــمالی، اروپا و آسیا افزایش پیدا کرده و سود درخورتوجهی نصیب شــرکت کند. بخش لوازم صوتی- تصویری میزان ســود عملیاتــی را 303.80 میلیــون دلار و درآمد را 3.75 میلیارد دلار ثبت کرده است. با وجود کاهــش میزان تقاضا در جهان برای خرید تلویزیون، این میزان دو درصد بیشــتر از ســهماهه دوم ســال 2016 است. رشد بســیار خوب فروش تلویزیونهای فوقپیشرفته مثل ‪LG OLED‬ و ‪LG SUPER UHD‬ با بهبود هزینههای تولید همراه بوده و باعث ســود 8.1 درصدی شــده اســت. انتظار مــیرود فروش تلویزیونهای پیشرفته در سهماهه سوم نیز با قدرت ادامه پیدا کند. شــرکت ارتباطــات موبایل الجی با درآمد 2.39 میلیــارد دلار و هزینه عملیاتی 117.27 میلیون دلار فصل چالشبرانگیزی را سپری کرد. این میزان به خاطر فروش کمتر از انتظار گوشی پرچمدار و افزایش هزینه تولید، نســبت به همین بازه زمانی در ســال پیش تقریبا بدون تغییر باقی مانده اســت. بازار آمریکای شــمالی به لطف گوشیهای میانرده شــرکت و با 13 درصــد افزایش فروش نســبت به همین بازه زمانی در ســال پیــش همچنان بهعنوان یک بازار قدرتمند برای الجی محســوب میشــود. انتظار میرود معرفی سری جدید Q و عرضه گوشی فوقپیشرفته در چند هفته آتی عملکرد شرکت را در نیمه دوم ســال 2017 تقویت کند. بخش تجهیزات جانبی خودرو شرکت الجی رشد قدرتمند خود را با میزان فروش ‪7 81.7‬میلیون دلار و رشد 38درصدی نســبت به همین بازه زمانی در ســال گذشته ادامه داده اســت. قســمت زیادی از این پیشرفت مربوط به بخــش ارتباطــات و قطعات جانبــی خودروی برقــی جدیــد ‪Chevrolet Bolt‬ در آمریــکا اســت. ســرمایهگذاری مداوم در حوزههای جدید کسبوکار مثل دســتیار رانندگی پیشرفته ADAS() باعث شده هزینــه عملیاتی 14.5میلیــوندلاری را در این فصل مالی در پی داشــته باشد. این ســرمایهگذاریها در حال بهنتیجهرســیدن اســت؛ الجی بهتازگی اولین همــکاری خود با یک شــرکت پیشــروی آلمانی در زمینه دوربین ADAS را اعام کرده اســت. با عرضه خودروی ‪Chevrolet Bolt‬ در آمریکای شمالی و رشد خودروهــای الکتریکی در اروپــا، انتظار میرود بازار وسایل جانبی الکتریکی هوشمند در نیمه دوم سال رشد زیادی داشته باشد. نتایج درآمدی ممیزینشده الجــی الکترونیکــس براســاس IFRS (گــزارش اســتانداردهای مالی بینالمللی( برای سهماهه اول ســال تا تاریخ 30 ژوئن 2017 اســت. مقادیر در وون کرهجنوبی که به دلار آمریکا تبدیل شــدهاند با توجه بــه میانگین نرخ ارز در ســهماهه مربوطه و معادل 1,129,05 وون به ازای هر دلار بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.