سرویس ۱۰هزارتومانی اینترنت برای کممصرفها

Shargh - - آيتي -

مهر: معاون ســازمان تنظیم مقــررات ارتباطات جزئیــات نرخهای جدید اینترنت نامحدود را که اول مردادماه مصوب شــد، تشــریح کرد و گفت : «در این مصوبه برای کممصرفها نیز بســته اینترنت در نظر گرفته شده است». صادق عباسیشاهکوه دراینباره بیــان کرد : «در این مصوبــه نرخهای جدید بر مبنای شــش مدل سرعت اینترنت در نظر گرفته شده است که با توجه به میــزان مصرف کاربران ADSL هزینه ماهانه اینترنــت برای کاربران کاهش یافته اســت. درهمینحال محدودیت ارائه فناوری نیز برداشــته شــده است و اپراتورها میتوانند متناسب با تقاضای ســرعت کاربــر بــه وی اینترنــت ADSL، فیبرنوری و VDSL بدهنــد». او افــزود: «اپراتورهــا یک هفته زمان خواهند داشــت تا تعرفههــای جدید را برای مشترکانشــان اعمال کننــد. بر این اســاس حداکثر از اول شــهریورماه، کاربــران اینترنت را با ســرعت و قیمت متفــاوت دریافت خواهند کــرد». او ادامه داد: «بــر مبنای مصوبه جدید، ســرویس اینترنت با تعرفه «اتصالمحور» ارائه میشود، در این سرویس، مبنای قیمتگذاری ســرعت است و کاربران به جای خرید حجم دانلود، بابت میزان ســرعتی که دریافت میکننــد هزینه پرداخت خواهند کــرد». به گفته او در دنیا نیز این مدل ســرویس بــه مصرف منصفانه ‪Fair Usage Pallsy(‬ ) معروف اســت و کاربر بابت سقف حجم تعریفشــده، باید هزینه پرداخت کند. او افــزود: «حجم اســتفاده از اینترنــت داخلی دو برابر اینترنت بینالملل تعریف شــده که این موضوع با هــدف تقویت ترافیــک ارتباطات داخل کشــور و افزایش میزان محتوای داخلی است». او گفت: «در این مصوبه اپراتورهای اینترنت مجاز هستند حداکثر تا ســقف 10 برابر اینترنت بینالملل نیز به کاربران با همان قیمت مقطوع در نظر گرفتهشــده و به شرط تأمین ظرفیت شــبکه انتقال، اینترنت داخلی بدهند. بــا این تبصره و با هدف افزایــش میزان رقابت میان اپراتورها، انتظار داریم میزان استفاده از سرویسهای داخلی افزایش چشمگیری یابد ». او بیان کرد : «طبق این مصوبه، در صورتی که فردی پنج تا هشت ساعت در روز به طور مداوم هم محتوای داخلی دانلود کند، باز هم حجــم مصرفیاش به اتمام نمیرســد. این مصوبه به نفع کاربرانی اســت که از ویدئو استفاده میکننــد». او گفت: «حتی برای کاربــران این گزینه را نیــز قرار دادهایم که بتواننــد تقاضا دهند به جای حجم در نظر گرفتهشــده برای اینترنت بینالملل از حداقل دو برابر اینترنت داخلی استفاده کنند. به این معنی که کاربر میتواند به جای 10 گیگابایت حجم اینترنت بینالملل از پنج گیگابایت آن استفاده کرده و پنــج گیگابایت باقیمانده را بــا ضریب حداقل دو برابر برای اینترنت داخلی استفاده کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.