نقاط تاریک در امنیت سایبری

Shargh - - آيتي -

در کنفرانــس بلکهــت امســال کــه در شــهر لاسوگاس برگزار شــد، شــرکتکنندگان میتوانستند با اســتفاده از تلفنهــای همراه برنامــه کنفرانس را در اختیار داشــته و در نظرسنجیها شرکت کنند. این کنفرانس در سالنی برگزار شــد که بسیار تاریک بود و سرتاســر آن مانیتور نصب کرده بودند. تعداد زیادی از مهندسان مدیریت سیستمهای کامپیوتری برگزاري این کنفرانس را بر عهده داشــتند تــا کنفرانس به بهترین وجه ممکــن برگزار شــود. به گزارش ســایبربان، این کنفرانس در یکی از هتلهای شــهر لاسوگاس برگزار شد و حدود 15 هزار نفر از کارشناسان امنیت سایبری از شرکتهای نامدار مانند ‪FireEye, RSA(‬ ) در کنفرانس بلکهت حضور به هم رساندند. عموم شرکتکنندگان این کنفرانس یا هکر هســتند یا تهدید به هک شدهاند. ‪Haiyan Song‬ مدیــرکل شــرکت امنیــت ســایبری Splunk() گفت: «داشتن امنیت، در ضمیر ناخودآگاه همه ما وجود دارد، پس موضوع حمله سایبری برایمان اهمیت دارد، زیرا امنیتمان به خطر میافتد». طبق آمار مرکز سرقت منابع و دادهها در آمریکا، با گذشت نیمی از ســال، 791 مورد سرقت داده گزارش شده است که این تعداد 29 درصد بیشــتر از زمان مشــابه در ســال گذشته است. در میان چهرههای سرشناس حاضر در این کنفرانس برخی افراد از وضعیت امنیت اطاعات رضایت نداشته و بیشتر کارشناسان به این نکته اذعان داشــتند کــه 60 درصد حمات ســایبری بــه آمریکا موفقیتآمیز بوده اســت. نگرانی کارشناســان امنیت ســایبری از گسترش حمات به زیرساختهای حیاتی کشورهاســت و این امکان وجود دارد تا دو سال آینده این حمات گسترش یابد. نمونهای از این زیرساختها مانند: شــبکه بــرق، دادههای کنترل ترافیک، ســدها و نیروگاههای هســتهای است. کارشناســان در حوزه صنعت به این نکته اشــاره کردند که حمات سایبری در زیرســاختهای حیاتی مانند: آب، برق، مخابرات یا انرژی رخ داده است. مدیر فناوری سایبری و بنیانگذار استارت اپکلود پسیج گفت: «تجربه ثابت کرده ترکیب فناوریهای جدید و قدیمــی عموما موجب پیدایش برخی آسیبپذیریها میشود». کارشناسان بیان کردند این آسیبپذیریها در بخش صنعت و زیرساختهای حیاتی موجب افزایش توانایی هکرها شــده اســت. ‪Steve Wylie‬ مدیرکل کنفرانس گفت: «قطعا حمات سایبری افزایش یافته زیرا این حمات شکل مؤثرتری بــه خود گرفتهانــد و من معتقدم هیچ شــرکتی ابزار مقابله صددرصدی با این حمات را در اختیار ندارد».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.