کاهش تعرفه ارتباطی حجاج

Shargh - - آيتي -

شــرق:

تعرفه مکالمه، پیامــک و اینترنت همراه مشترکان همراه اول در کشور عربستان کاهش یافت. اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعام کرد با آغاز مراســم حج تمتع، از روز یکشنبه هشتم مــرداد در عربســتان، تعرفه مکالمــه 72 درصد و تعرفه پیامک و اینترنت همــراه برای حجاج همراه اول تا 92 درصد کاهش یافــت. در این طرح تعرفه مکالمــات دریافتــی، داخلی و با ایــران و همچنین اینترنــت همراه و پیامکهای ارســالی کاهش یافته اســت. به ایــن ترتیب تعرفه مکالمــات داخلی و با ایران بــه ازای هر دقیقه از دو هــزار تومان به 549 تومــان و مکالمه دریافتــی از دو هزار تومان به 649 تومان رسیده است. همچنین تعرفه ارسال پیامک از دو هزار تومان به 149 تومان کاهش یافته و دریافت پیامک در کشور عربستان مانند گذشته رایگان است. تعرفه هر مگابایت اینترنــت همراه نیز با 92 درصد تخفیف، از دو هزار تومان به 149 تومان رسیده است. بنا بر این اعام، بستههای اینترنتی همراه اول هنگام اســتفاده از ســرویس رومینگ بینالملــل غیرقابل اســتفاده بــوده و هزینه اینترنــت با تعرفــه آزاد و براساس مگابایت محاسبه میشود. بنابراین کاربران در صورت عدم تمایل به اســتفاده از اینترنت گوشی، باید گزینه «دیتارومینگ» گوشــی خــود را غیرفعال کنند. همچنین ســرویس رومینــگ بینالملل اپراتور اول از طریق 270 اپراتور در 112 کشور قابل استفاده است و مشترکان همراه اول میتوانند براي دریافت اطاعات تعرفهای رومینــگ بینالملل، به پرتال این اپراتور مراجعه یا نام کشــور موردنظر را به شــماره 8070 پیامک کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.