مخابرات باید سرعت ۱۰۰مگابیتی ارائه دهد

Shargh - - آيتي -

ایســنا: به گفتــه رئیــس هیئتمدیره شــرکت مخابــرات ایران، مخابرات باید تا 10 ســال آینده فیبر نوری داشــته باشد و شــبکهاش نیز IP شــود، زیرا ناگزیر اســت شبکه جدید خود را بر مبنای فیبر نوری راهاندازی کند که ســرعت بالای 30 مگ و 50 و صد مگابیتی را به خانوادهها ارائه دهد؛ همچنین شبکه خود را به IP (زیرســاخت اینترنــت پروتکل( تبدیل کند و سایر شرکتهای FCP نیز باید به همین سمت برونــد. برات قنبــری همچنین بیان کــرد: «ما برای کاهش تعرفه مخابرات برنامــهای نداریم، اما برای بالابردن کیفیت و سرعت و بستهها و خدمات جدید برنامه داریم. کیفیت و سرعت خدمات باید هر سال افزایش پیدا کند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.