جدول2884 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - جامعه -

افقی:

1- اردوگاه- بســته شده- خدشــهدار 2- آشکار و واضح- خیابان مشــجر- بوزینه آدمنما 3- رشوه دادن- هــادی الکتریســیته- الــی آخــر 4- گــروه محافظ مقامهــای بلندپایــه- ســوگواری- برتری 5- ساخته شده از خاک رس- مترسک- سودای ناله 6- زمینــه- پایتخت کانــادا- زمزمهکننده 7- محل آموزش اسب ســواری- نامی پسرانه- آماده و مهیا 8- دســتگاهی برای پخش صدا- مجموعه شعری سروده هوشنگ ابتهاج- درخت همیشه سبز 9- داد و فریاد- خوابیده- کشفکننده 10- زادگاه- به نرمی رفتارکــردن- ناپایدار 11 – حالــت عاطفی- پایتخت ســوریه- پایتخت کشــور زیمبابوه 12- یگانه- جام ورزشی- ترکیب شیمیایی آبدار 13 – حرکت به شیوه کرم- جانــور بیمهره دریایی- از فروع دین اســلام 14- ســرخ پوســتهای مهاجم آمریکای شمالی را میگفتند- اثرگذار- آماس 15 – نوعی کارد نوکتیزاستخوانی در گوش- اثر چربی.

عمودی:

1- ناراســت- گوشکــردن- جانــور 2- شــیره چغندر- درشــت و قابل دیدن با چشــم غیرمسلح 3- نوعــی شیشــه مقــاوم در برابر گرما- کاشــف دینامیت- ســعی 4- سیستم گرمایش با موتورخانه مرکزی و رادیاتور- خدمتکار پیر- گفتوگوی اینترنتی 5- نوعــی طــلاق- شــریک- فرمانــده 6- کلیدی در موســیقی- به هم برخوردکردن- سپاســگزاری 7- بعید- نخســتین میزبــان بازیهــای المپیکسلسله آغامحمدخان 8- فراخ و گشاده- پیچیدگی-

ضدحمله 9- طول- گریخته از روی ترس- کاشتن بوته برنج 10- پشــیمان- عدد- تیر پیکاندار 11- پیشوندی معــادل میلیــون- همدل و هــم عقیده- مشــورت 12- عادت- تکراری- وسیلهای برای پهنکردن بتونه

روی دیــوار 13- طویل- ســازمان فضانوردی آمریکاپیشتاز لشکر 14- کاشف ســیاره اورانوس- رود جاری در خراسان شــمالی 15- بینظم و ترتیب- کامیابی و پیروزی- ابر نزدیک زمین.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.