برجام و تحریمهای جدید آمریکا

Shargh - - جامعه -

...سیاست مرتبط با سوریه، در رابطه با طرح بیمه سلامت اوباما و دهها مسئله ریز و درشت دیگر؛ ترامپ با جدیت و ســرعت سعی میکند عکس دولت قبلی حرکت کند و دستاوردهای آن را از بین ببرد. این رفتار جنونآمیز، سطحی و کاملا غیرحرفهای است. ترامپ بســیاری از نظامها در همه نقــاط دنیا را به مخاطره انداخته است. عجیب اینکه ترامپ طرح دوستی را با کشورهایی ریخته که بهصورت روزمره در حال جنایت هستند: مثل عربستان سعودی و اسرائیل که همیشه متحد آمریکا بودهاند، اما تفاوت ترامپ در این اســت که اسیر و گوشبهفرمان تمایلات آنها شده است. اما ایران چگونه واکنشــی باید داشته باشد؟ در سیاست واقعی گرچه سخت است، هیچ معتقد نیستم که ما باید در مقابل رفتــار آمریکا، خودمان به برجام لطمه بزنیم. هیچکــس فرزند خود را به دلیــل ناراحتی از همسایهاش آزار نمیدهد؛ مگر کسانی که فاقد درایت و آیندهنگری خردمندانه باشــند. مــا گرچه به لحاظ واقعــی در دوره زمانی بعد از برجام قــرار داریم، به لحاظ ذهنی باید خود را بــه قبل از برجام برگردانیم. فرض کنیم اصولا برجامی وجود نداشــت، به لحاظ اقتصادی و روابط تجاری چــه میکردیم؟ غیر از این که همه ســعی ما بر این بود که سازوکارهایی ایجاد کنیم که با کشورهای دیگر تجارت خود را حفظ کنیم و حتی گسترش دهیم. اما یک تفاوت در اینجا هست: ما قبل از برجام مجبور شده بودیم با مشکلات فراوان و باجدهی به دنبال کشــورهای کوچک و متوسط در اقصا نقاط دنیا برویم که نشان دهیم منزوی نیستیم. اما اکنون، این دشــمن اصلی ماست که منزوی شده است. ما باید ضمن تقویت رویکرد اقتصاد مقاومتی، به همان شــدت و حدت، به دنبال گسترش و تقویت روابط خود با ســایر کشورها باشــیم؛ از چین و روسیه گرفته تا حوزه اروپا و آســیا و سعی کنیم روابط را به گونهای تنظیم و نهادینه کنیم که کمترین آسیب را از رفتار آمریکا ببینیم. برای این کار باید رویکرد استراتژیک داشــته باشیم و منافع اســتراتژیک را درک کرده، آنها را فــدای ســود و زیانهای کوچــک زودگذر جناحی و گروهــی نکنیم. بایــد اقدام به نهادســازی و ایجاد ســازوکارهای پایدار در روابط خارجــی کنیم. روابط خطی ضعیف منافع بلندمدت ما را تأمین نمیکند. از بعد حقوقــی، این توافق را فارغ از عنوان آن باید تابع حقوق معاهدات بدانیم تا حفظ و تثبیت شــود، زیرا اولا طبق حقوق معاهدات، خــروج یک عضو از یک معاهده چندجانبه به معنی لغو آن معاهده نیست و ثانیا اجرانکردن چند بند از یک معاهده از ســوی یکی از اعضا به معنی خروج او از همه معاهده نیست؛ اما آن چند بند بین آن طــرف و طرفهای دیگر معاهده اجرا نخواهد شــد. فرجام سخن اینکه ترامپ و امثال او سخنی جز مقاومت و اقتدار ما را نخواهند فهمید. ضمن اینکه قدرت ســخت خود را افزایش میدهیم، بایــد با توســل به قدرت نــرم خود شــامل مذاکره و توافق در ســطح بینالملل و شراکت با سایر کشورها، تصویری مطمئن از قدرت خود ارائه کنیم. باید بتوانیم با چالاکی و هوشیاری در موقع لزوم از همه جنبههای قدرت خود اســتفاده کنیم. بههیچوجه نباید کسی را که مذاکره میکند، ســرزنش کرد یا مقصر جلوه داد. اجازه دهیم دیپلماســی از ظرفیتهای خود به نحو احســن بهره ببــرد. باید با کشــورهای قدرتمند دیگر پیوندهای اســتراتژیک خود را تقویــت کنیم و درباره آنها استراتژیک فکر کنیم. ما باید همچنان روی قدرت بازدارندگــی خود کار کنیم و تفکــر هرگونه گزندی را از کشــور دور کنیم. اینها همه شــدنی است، به شرط آنکه با وحدت و انسجام به سوی اهداف و منافع ملی گام برداریم و نگاهمان به اهداف بلند و اســتراتژیک معطوف باشــد تا موضوعات خرد و کمارزش. در این صورت قطعا، مدد الهی هم یاور ما خواهد بود.

پ،ن: نویسنده یادداشت، عضو تیم مذاکرهکننده محرمانه مسقط در دوره احمدینژاد بود/ شرق

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.