واکنش نجفی به حاشیههای خبر شهردارشدن

Shargh - - جامعه -

ایسنا : «محمدعلــی نجفی» گفت که سخنگویی ندارد و اگر در موردی نیاز باشد مواضعش را شخصا با مردم در میان میگذارد. این نامزد شهرداری تهران کــه درباره برخی اخبار منتشرشــده در روز گذشــته مبنی بر شهردارشــدنش و بروز برخی سوءتفاهمات دراینباره سخن میگفت، بیان کرد: من همانند سایر کاندیداهای شــهرداری، برنامههای خــود را تقدیم شــورا خواهم کرد و اگر تشــخیص اعضای شورا بر خدمت من در مدیریت شــهری باشــد، حتما درباره مســائل شهر تهران با مردم ســخن میگویم. وی در پاســخ به این ســؤال که آیا اظهارات برخی افراد در روزهای اخیر به نقل از او مورد تأیید اســت یا خیر؟ گفت: دوســتان همواره به من محبت داشته و دارند و از آنها تشــکر میکنم؛ اما بنده در مدیریت شهری فعلا ســمت و جایگاهی ندارم که بخواهم سخنگو داشته باشــم. این کاندیدای شهرداری تهران با بیان اینکه در مواردی که نیاز باشــد، مواضعم را شخصا با رســانهها و مردم در میان خواهم گذاشت، درباره برنامهاش برای اداره شهر تهران، گفت: من نیز مانند دیگــر کاندیداهای شــهرداری، برنامههــای خود را تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضای شورا بر خدمت من در مدیریت شــهری باشد، حتما درباره مسائل شهر تهران با مردم سخن میگویم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.