بازيکن بخر و برنده شو

Shargh - - ورزش -

ثبــات ميتواند به یک تیم کمک زیادي کنــد؛ بااینحال، در هفته اول لیگ ایران یک اتفاق عجیب افتاد؛ ســه تیم از پنج تیمي که برنده شــدند، بیشترین تغییــر را در ترکیب خود داشــتند. صنعت نفت آبــادان دیگر تیمي بود که با تغییرات بالاي 50 درصد، برنده شــد. پرســپولیس هم که بــا قواعد روز دنیا همخواني داشت، با کمترین تغییر راهي لیگ هفدهم شد و به برد رسید. میزان استفاده مربیان از خریدهاي جدیدشان در هفته اول به این صورت است: اســتقلال خوزســتان: هشــت (بازیکن جدید) + یك (بازیکن تعویضي جدید)

عبداله ویســي چارهاي بهجز ایجاد یک تیم جدید ندارد. بیشتر بازیکنان اســتقلال خوزســتان از این تیم رفتند. به همین دلیل، از 11 بازیکن استقلال خوزســتان در بازي هفته اول مقابل تراکتورســازي، هشت بازیکن، بازیکنان تازهوارد این تیم بودند. سلمان بحراني، عقیل کعبي و وحید شیخویسي، تنها بازماندههاي تیم فصل قبل اســتقلال خوزستان هستند. از بین دو تعویضي استقلال خوزستان هم یک بازیکن جدید بود. استقلال خوزستان با بیشترین تغییر در هفته اول به میدان رفت و اتفاقا برنده هم شد.

نفت تهران: 7+1: نفت، تیم پرحاشیه لیگ برتر، چارهاي بهجز تغییرات زیاد نداشت. فرید مهديزاده، میلاد فراهاني، عیسي آلکثیر و علیرضا عزتکرامت تنها بازماندگان نفت فصل قبل بودند و حمید درخشان از هفت بازیکن جدید در هفته اول اســتفاده کرد. یکي از تعویضيهاي نفت هم بازیکن جدید این تیم بود. جالب اینکه این تیم هم با این همه تغییر برنده شد.

پارس جنوبي جم:7: مهدي تارتار براي حضور پرقدرت تیمش در لیگ برتر، چهره پارس جنوبي را نسبت به لیگ یک تغییر داده است. این تیم در اولین بازي تاریخ حضورش در لیگ برتر که به برد 4 بر یک منجر شد، با هفت تغییر نسبت به فصل قبل راهي زمین شد. چهار بازیکني که در صعود پارس نقش داشــتند هم در ترکیب اصلي این تیم بودند. سه بازیکن تعویضي پارس هم نفرات قدیمي این تیم بودند.

سپاهان:7: چهره سپاهان هم نسبت به فصل قبل تغییر کرده است. زلاتکو کرانچار تیمش را در بازي اول با هفت تغییر نســبت به فصل قبل به میدان فرستاد. میلاد سرلک، حسین پاپي، رسول نویدکیا و جلال عليمحمدي تنها بازماندههاي ســپاهان فصل قبل بودند. ســپاهان با اینکه از همان سرمربي فصل قبل استفاده ميکند؛ اما تغییرات زیادي در تیمش دیده ميشود.

ســایپا: 7: علي دایي سایپایي جدید ساخته اســت. از 11 بازیکن این تیم، در هفتــه اول فقط مهــدي ترابي، امید خالــدي، حامد شــیري و محمدرضا سلیماني فصل قبل هم در این تیم بودند.

نفت آبادان:6+2: صنعت نفت دیگر تیمي بود که تغییرات زیادي در ترکیب تیمش ایجاد کرد و نتیجه هم گرفت. در ترکیب اصلي این تیم، شش تازهوارد دیده ميشــد. بیشتر آنها بازیکنان هجومي بودند. جالب اینکه چهار بازیکن جدید نفت خارجياند. از سه تعویضي این تیم هم دو بازیکن تازهوارد بودند.

گسترش فولاد: 6+2: گســترش فولاد تبریز هم با کوچ بازیکنان، با تغییرات زیادي همراه شد. از ترکیب اصلي این تیم شش بازیکن تازهواردها بودند. لوکا بوناچیچ دو تعویض از سه تعویض خود را هم به بازیکنان جدید اختصاص داد. این تغییرات در گام اول اثر نداشت و گسترش باخت بدي داد.

فولاد: 5+2: فولاد هم نقلوانتقالات زیادي داشــته است؛ در ترکیب این تیم در هفته اول پنج بازیکن جدید دیده ميشــد. از سه تعویضي این تیم، یکي بازیکن جدید بود و یکي دیگر هم بازیکني که بهتازگي به فهرست بزرگسالان فولاد اضافه شده است.

اســتقلال: 5+1: علیرضا منصوریان تیمش را نســبت بــه فصل قبل با پنج بازیکن جدید راهي میدان کرد. پژمان منتظري، داریوش شــجاعیان، حســن بیتسعید و سجاد شهباززاده بازیکنان تازهواردي بودند که در ترکیب اصلي قرار گرفتند. روزبه چشمي هم باید یک بازیکن جدید دانست؛ چراکه در فصل قبل یک دقیقه هم بازي نکرد. سرور جپاروف هم به عنوان بازیکن تعویضي وارد زمین شــد. بسیاري از کارشناسان معتقدند استقلال تیم موفقي در دور برگشت فصل گذشــته بوده و لزومي نداشته این همه تغییر شامل حال این تیم شود.

ســپیدرود: 4+2: این تیم تازهوارد در اولین حضورش در لیگ برتر، ترکیبي از بازیکنان فصل قبل و جدیدش را وارد زمین کرد. از 11 بازیکن سپیدرود در بازي نخســت، هفت بازیکن، بازیکناني بودند که فصل قبل هم در لیگ یک در این تیم حضور داشتند. بهجز چهار بازیکن جدیدي که در ترکیب اصلي سپیدرود به میدان رفتند، دو بازیکن تعویضي این تیم هم بازیکنان جدید بودند.

پدیده: 4+1: پدیده که در این دو ســال ثبات سرمربي داشته است، تیمش را در هفته اول با چهار تغییر نسبت به فصل قبل به میدان آورد. تغییرات پدیده در فاز هجومي هم بود. یکي از بازیکنان تعویضي هم رضا مهاجري بازیکن جدید این تیم بود.

پیــکان:3+1: پیکان هم ســعي کرد تیم باثباتي باشــد؛ هرچند رفتن چند بازیکن آنهــا را مجبور کرد تغییراتي ایجاد کنند. پیکان در هفته اول ســه تازهوارد داشت به همراه یک تازهوارد در تعویضيها.

سیاهجامگان: 2+2: ســیاهجامگان با اینکه در فصل نقلوانتقالات حدود 15 بازیکن جدید به خدمت گرفت؛ اما اکبر میثاقیان به ترکیب اصلي خود دست نزده است. 9 بازیکن از 11 بازیکن سیاهجامگان همان بازیکنان فصل قبل بودند و فقط کریم احمدي و یونس شاکري به ترکیب اصلي میثاقیان اضافه شدند. هر دو تعویضي ســیاهجامگان هم بازیکنان جدید بودند. به نظر ميرســد میثاقیان در فصل نقلوانتقالات نیمکت خود را تقویت کرده است.

ذوبآهــن: 2+1: ذوبآهن تغییرات بســیار کمــي در کادر بازیکنان خود داشــت و خریدهاي کمي انجام داد. امیر قلعهنویــي در ترکیب 11نفره از دو بازیکن جدید ســود برد؛ حمید بوحمدان و محمد امیني، بازیکن جوان این تیم. در بین ســه بازیکن تعویضي ذوبآهن هم یک بازیکن جدید دیده ميشد؛ اسماعیل شریفات.

تراکتورســازي: 2+1: تراکتورسازي از گرفتن بازیکن محروم است و طبیعتا در ترکیب این تیم بازیکن جدید وجود نداشت؛ اما در بین 11 بازیکن این تیم مقابل اســتقلال خوزستان، محمد نادري و فرزین گروسیان سابقه بازي در فصل قبل را نداشتند. یکي از بازیکنان تعویضي تراکتورسازي هم یک جوان تازهوارد بود. البته این به این معني نیست که تیم تراکتورسازي تقریبا همان تیم سال گذشته است؛ چندین مهره اصلي این تیم جدا شدند و گلمحمدي مجبور اســت از بازیکناني که در فصل قبل ذخیره بودند، در ترکیب اصلي استفاده کند.

پرسپولیس: 1+2: پرسپولیس همانطور که انتظار ميرفت، کمترین تغییر را داشت. تیم باثبات لیگ برتر با یک تغییر نسبت به فصل قبل در هفته اول وارد میدان شد. شجاع خلیلزاده، تنها بازیکن جدید قهرمان لیگ بود. البته اگر سیدجلال حسیني مصدوم نميشد، احتمالا همین یک تغییر هم ایجاد نميشد. گادوین منشا و شایان مصلح، دو بازیکن جدید پرسپولیس هم به صورت بازیکن جانشین وارد زمین شدند. از عجایب لیگ ایران این است هم تیمي که بیشترین ثبات را داشته است، خیلي خوب نتیجه گرفته و هم سه تیمي که بیشترین تغییر را داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.