پرسپولیسیها درو کردند و اعتراض داشتند

Shargh - - ورزش -

مراســم انتخــاب برترینهــای فوتبــال ایران در فصل گذشــته یکشنبهشــب در شــرایطی در برج میــلاد برگزار شــد که این مراســم هم مثل مراسمهای مشابه با حواشــی زیادی همراه بود؛ اگرچه این دوره در مقایســه با ســالهای گذشته بســیار شــکیلتر برگزار شــد ولی تعدد اتفاقات غیرمنتظره در این مراسم باعث شد دوباره حاشیه بر متن غلبه کند.

همه در انتظار چراغ سبز تلویزیون!

قرار بود این مراســم ســاعت 19 برگزار شود؛ در شرایطی که بســیاری از مدعوین هم خودشان را به ســالن برگزاری مراسم رســانده بودند ولی با وجود گذشــت دقایق زیادی از ســاعت 19 هیچ نشــانی از برگزاری مراســم نبود؛ دلیل؟ مســئولان برگزارکننده منتظر بودند شبکه ســه سیما برنامههایش را خالی کند و این مراســم را به صورت زنده پخش کند! این انتظار البته چهارســاعتونیم طول کشــید؛ مراسم بالاخــره ســاعت 23:30 دقیقه با حضــور مدعوین مهمی برگزار شد.

پرسپولیسیها جوایز را درو کردند

بــا شــروع مراســم ابتدا نوبــت اهــدای جوایز کماهمیتتر در ردههای پایه شــد تــا اینکه بالاخره زمان اهدای جوایز اصلی به بازیکنان مهم لیگ برتر در فصل گذشــته رسید؛ جوایزی که ششتای آنها را پرسپولیسیها درو کردند و فقط دو جایزه به استقلال رسید.

لیگ برتر

برترین دروازهبان: علیرضا بیرانوند برترین مدافع: سیدجلال حسینی برترین بازیکن خط میانی: امید ابراهیمی برترین پاسور: ایمان مبعلی برترین مهاجم: مهدی طارمی پدیده فصل: امید نورافکن مرد سال فوتبال: مهدی طارمی برترین باشگاه از نظر اخلاق: ذوبآهن اصفهان برترین بازیکن اخلاق: محمدرضا پورمحمد برترین مربی: برانکو ایوانکوویچ برترین باشگاه: پرسپولیس برترین هیئت فوتبال اســتان: هیئت فوتبال اســتان خوزستان برترین داور: علیرضا فغانی برترین کمکداور: رضا سخندان

مهدی طارمی در شــرایطی در این مراســم با دو جایزه دبل کرد که فصل پیــش هم بهعنوان برترین بازیکن فوتبال ایران معرفی شــد. او در ســخنهای کوتاهی گفت تلاش میکند مرد ســال فوتبال آســیا هم شود.

جایزه پرسپولیسیها در دست استقلالیها!

پرسپولیسیها امید زیادی داشــتند که دو جایزه که به اســتقلال تهران رسید را هم به دست بیاورند؛ یکی جایزه بهترین هافبــک و دیگری پدیده لیگ. در واقع از عصر روز یکشــنبه بود که این شایعه قویتر شــد. ماجرا از این قرار بود که گفته میشــد محسن مسلمان علاقهای به شــرکت در این مراسم نداشته ولی با تماســی از ســوی مســئولان لیگ به او گفته میشــود در این مراسم حاضر باشد؛ چون قرار است جایزه ببرد. مشــابه این اتفاق بــرای صادق محرمی هــم رخ داد؛ بازیکنی که از مدتهــا قبل میگفتند قرار اســت جایزه پدیــده لیگ را ببرد امــا در نهایت زمانی که اسامی اعلام شــد، خبری از این دو نشد تا پرسپولیسیها «شــوکه» شوند. ابراهیمی و نورافکن از تیم استقلال دو جایزه مذکور را به خود اختصاص دادند.

اعتراض بقیه

در شــرایطی کــه اکثر جوایــز مهــم را بازیکنان پرسپولیس و استقلال تهران به خودشان اختصاص دادند، پچپچهای اعتراضآمیزی هم از گوشــهوکنار بهویــژه از ســوی تیمهــای غیرتهرانــی بــه گوش میرســید. آنهــا معتقد بودنــد همه جوایــز را به «پرســپولیس و اســتقلال دادند» و بقیــه را نادیده گرفتند. البته ایــن موضوع هم تقریبــا طبیعی بود؛ پرسپولیس با اختلاف قابل ملاحظهای قهرمانی لیگ را به دســت آورد و اســتقلال هم در نیمفصل دوم درخشید و در نهایت بهعنوان دومی در لیگ رسید.

کت و شلوار دادند!

یکی از عجیبترین اتفاقات این مراسم هم کت و شلوار بود! در شــرایطی که همهجای دنیا بازیکنانی که به چنین مراســمی دعوت میشــوند، خودشان لباسهای رسمی که همیشه هم کت و شلوار است را انتخاب میکنند، در این مراســم این اتفاق نیفتاد! فدراســیون فوتبال و مسئولان ســازمان لیگ از قبل برای بازیکنان کت و شــلوار در نظــر گرفته بودند تا بازیکنان به تن کنند! اتفاق جالبتر هم درباره لباس مهدی طارمی افتــاد؛ او که به خیاطی مراجعه کرد تا کت و شــلوارش را اندازه و تحویل بگیرد، متوجه شد پارچه لباسهای مشترک با بقیه تمام شده و باید رنگ دیگری را انتخاب کند.

خلاصهای از برترینهای دیگر

لیگ دسته اول- برترین بازیکن: محمد عباسزاده لیــگ بانــوان- برترین مهاجم )خانــم گل( لیگ بانوان: زهرا حاتمنژاد برترین بازیکن: فروغ موری فوتبال ســاحلی آقایان - برتریــن بازیکن: محمد احمدزاده

فوتبال ساحلی بانوان- برترین بازیکن: هما آقایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.