غلامی از تیم ملی خط خورد

Shargh - - ورزش -

عادل غلامی پس از قهــر و ترک اردوی تیم ملی والیبال، از تیم ملی کنار گذاشــته شــد. عادل غلامی و محمد موســوی در تمرین عصر یکشــنبه تیم ملی والیبال ایران، با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که منجر به تذکر ایگور کولاکوویچ به هر دو بازیکن شــد؛ اما عادل غلامی پیراهن خود را درآورد و محل تمرین تیم ملی را ترک کرد. کادر فنی تیم ملی والیبال ایران، یکشنبهشب در نشســتی فوقالعاده به این موضوع رســیدگی کرد و روز گذشته در جلســهای مجدد به بررسی این موضوع پرداخت و در نهایت، تصمیم به کنارگذاشــتن عادل غلامی از ترکیب تیم ملی والیبال گرفــت. فدراســیون والیبــال روز گذشــته دراینباره اطلاعیهای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده: «ترک تمرین از ســوی عادل غلامی به دلیل نداشتن کنترل رفتار در شــرایط بحرانی از ســوی این بازیکن انجام شــده اســت و بهرغم وجود حسن ســابقه و نظم و خوشرفتاری این بازیکن در مدت تمرینات، از دید کادر فنی و بهویژه شخص ایگور کولاکوویچ، این رفتار عادل غلامی یک اشتباه بزرگ و نابخشودنی است. با وجود اینکه عادل غلامی تاکنون حاشــیهای نداشته است و همیشه بهموقع در تمرینات و اردو شرکت کرده است؛ اما به علت مرتکبشــدن این خطای بــزرگ، از تیم ملی والیبال کنار گذاشته میشود». ایگور کولاکوویچ، ســرمربی تیم ملی، هم درباره این تصمیمش گفت: «عکسالعملی که از عادل غلامی ســر زد، شایسته تیم ملی نیســت. این رفتار در حد یک بازیکن در رده ملی نیست. از رفتار وی اینگونه تعبیر میشود که وی قصد بازی در تیم ملی را ندارد.اما قبل از هرچیز برای تیــم ملی ایران و زندگی کاری خــود در ایران احترام قائلم. اینجا تیم ملی والیبال ایران است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.