اوکتاویو سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی شد

Shargh - - ورزش -

ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایــران دوباره هدایت این تیم را بر عهده گرفت. به گزارش ایســنا، با تصمیم کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال ساحلی، اوکتاویو، سرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال ســاحلی که به همراه این تیم توانست برای اولینبار قهرمان آســیا و رقابتهای بینقارهای شود، بعد از دو ســال دوری، بار دیگر هدایت این تیم را بر عهده گرفت. اوکتاویو دو سال قبل به دلیل مسائل مالی از فدراســیون فوتبال جدا شده بود. این در حالی است که ایران با هدایت محمد میرشمسی، در جام جهانی تاهیتی سوم شد. عباس ترابیان، رئیس کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ســاحلی، درباره این تغییر گفت: «از دیگر مصوبات این نشســت، بحث انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال ســاحلی بود که با توجه به اتمام قرارداد محمد میرشمســی، سرمربی سابق و تمایلنداشــتن ایشــان به ادامه فعالیت بهعنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی کشور، این موضوع مــورد بررســی قــرار گرفت و بــا توجه به ســوابق درخشــان مارکو اوکتاویو برزیلی در فوتبال ساحلی ایــران و جایگاه فنی ایشــان در جهــان، با تصویب کمیته فنی و توســعه فوتســال و فوتبال ساحلی، او بهعنوان ســرمربی تیمهای ملی بزرگسالان و زیر 23 سال فوتبال ساحلی کشورمان انتخاب شد ». خیلیها اوکتاویو را معمار فوتبال ساحلی ایران میدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.