بیستوچهارمی ایران در بازیهای جهانی غیرالمپیکی

Shargh - - ورزش -

دهمیــن دوره رقابتهــای جهانــی )ورزشهای غیرالمپیکی( در راســلو لهســتان به پایان رســید و ایــران، جایگاه بیســتوچهارم بازیها را به دســت آورد. به گزارش ایســنا، کاروان ورزشی ایران که با 19 ورزشــکار به این رقابتها اعزام شده بود، توانست در این دوره صاحب دو مدال طلا، هشــت نقره و دو برنز شود. کیکبوکسینگ ایران با شش ورزشکار، بیشترین ســهمیه حضور را در رقابتهای جهانی داشت؛ اما فقط امید نصرتی توانست به نشــان برنز دست یابد. کاراته نیز با پنج نماینده به این رقابتها اعزام شــد و توانست با کســب پنج مدال )یک طلا و چهار نقره(، بیشــترین ســهم را در مدالآوری کاروان ایران داشته باشد. بعد از کاراته، مویتای نیز در این رقابتها به دو نشان برنز دست یافت. رضا علیپور هم در سنگنوردی اولین طلای ایران در رقابتهای جهانی را به دســت آورد. دهمین دوره بازیهــای جهانی غیرالمپیکی با حضور حدود ســههزارو 500 ورزشــکار از صد کشور جهان در 33 رشــته ورزشی، از 29 تیر تا هشتم مرداد در راسلو لهستان برگزار شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.