صعود یکپلهای ورزش ناشنوایان ایران در المپیک 2017

Shargh - - ورزش -

کاروان ورزشــی ایــران در بیستوســومین دوره بازیهــای المپیک تابســتانی ناشــنوایان در ترکیه، با مجموع 34 مــدال )پنج طلا، 9 نقــره و 20 برنز( و با یک پله صعود نســبت بــه دوره گذشــته، در جایگاه هفتم المپیک قــرار گرفت. در بیستوســومین دوره بازیهای المپیک تابســتانی ناشنوایان، کاروان ایران با 110 ورزشــکار در 13 رشته ورزشــی کاراته، کشتی آزاد و فرنگــی، دوومیدانی، جــودو، بدمینتون، تنیس روی میز، فوتبال، والیبال، والیبال ســاحلی، تکواندو، شــنا، بولینگ و تیراندازی که در سامســون ترکیه برگزار شد، حضور داشت. در این بازیها، تیمهای روسیه، اوکراین، کرهجنوبی، ترکیه، چین و ژاپن ردههای نخست تا ششم را در جدول ردهبندی مدالها به خود اختصاص دادند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.