بیاطلاعی فدراسیون تنیس از استعفای سرمربی تیم ملی

Shargh - - ورزش -

با وجود اینکه سعید احمدوند اعلام کرد استعفای خــود را به فدراســیون تنیــس تحویل داده اســت؛ مســئولان فدراســیون نســبت به این موضوع اظهار بیاطلاعی میکنند. مجید شایسته، رئیس فدراسیون تنیس، در گفتوگو با ایســنا، درباره اســتعفای سعید احمدوند از ســرمربیگری تیم ملــی تنیس، بیان کرد: «من در جریان نیســتم و خبر ندارم». سعید احمدوند که چند سالی هدایت تیم ملی تنیس ایران را بر عهده داشت، در آستانه بازیهای داخل سالن آسیا از سمت خود کنارهگیری کرد. احمدوند در گفتوگو با ایســنا، درباره علت کنارهگیری خود از این ســمت، بیان کرد: هرکسی صبر و تحملی دارد و احساس میکنم دیگر آن ظرفیت قبلی را ندارم و دلم نمیخواهد کار کنم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.