براي ايران، حزبالله و حماس يکي است

Shargh - - سیاست -

درحالحاضــر بدون اینکه جمهوري اســلامي ایران چشمداشــتي به یک وجب از خاک کشــوري داشته باشــد، دشــمنان از اقتدار آن به هــراس افتادهاند و حکومت جعلي خود را در حال انحطاط ميدانند.» او با بیان اینکه براي ایران حزبالله و حماس یکي است و به هر دو کمک ميکند، تصریح کرد: «علاقه به اهل بیت)ع( بین اهل ســنت کمتر از شــیعیان نیست، شــیعه و سني یکي هستند؛ ما یک اسلام و یک خدا داریم، احکام جزئي بین احکام اســلامي تفاوت دارد، اما این تفاوتها نسبت به آنچه سبب وحدت است، ناچیز محســوب ميشود و این فهم و درک در مردم شــیعه و ســني این اســتان وجود دارد». سرلشــکر باقري با اشــاره به فعالیتهاي داعش گفــت: «آنچه ســبب ایجاد داعش شــد، غفلت نســبت به وحدت بین شــیعه و سني بود، استکبار جهاني اهل سنت را تحریک کرد و به جان شیعه انداخت، اما در واقعیت در موصل و تکریت و جاهاي دیگر شیعه و ســني با هم قرباني شدند و چهره واقعي این گروه بر همگان مشــخص شد که این گروه جیرهخوار اســتکبار و انگلیس هستند و با یک پوشــش ظاهري به نام اسلام به فعالیت ميپردازنــد». او اضافه کرد: «اســتکبار جهاني با انجام اینگونه فعالیتها ميخواهد چهره مهرباني جهان اسلام را وارونه جلوه دهد و یک چهره خشن از اسلام به دنیا معرفي کند.»

حضور بيشتر ارتش پاکستان در مرزهاي مشترک

همچنین به گزارش «تســنیم»، سرلشکر باقري، رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح، در بازدید از مناطق مرزي و یگانهاي مســتقر در سیستانوبلوچستان گفت: «تحرکات نیروهاي فرامنطقهاي در آبهاي ســرزمیني ما غیرقانوني اســت و ما طبق قانون و بر اســاس اصل اقتدار به آنها اخطــار ميدهیم و از ایــن تحــرکات جلوگیري ميکنیــم». او تصریح کرد: «ادعــاي این نیروها دربــاره عکسالعمل ما در راســتاي همــان اهداف توســعهطلبانه، باطل است و جایگاه قانوني ندارد». او همچنین با اشاره بــه تحــرکات و فعالیتهــاي گروهکهاي تحت حمایت استکبار در آنســوي مرز و ضرورت توجه جديتر پاکستان به این تحرکات، گفت: «بر اساس هماهنگيهاي انجامشــده، بهزودي شاهد حضور بیش از پیش ارتش پاکســتان در مرزهاي مشترک خواهیم بود». رئیس ســتاد کل نیروهاي مســلح، دولت و مردم پاکســتان را قرباني تروریسم دانست و گفت: «در زمینه مبارزه با تروریسم همکاريهاي متفاوتي به پاکســتان پیشنهاد شــده است که آنان در حال بررســي هستند». سرلشــکر باقري با تأکید بر لزوم هوشــیاري در قبــال اختلافافکني برخي کشــورها براي ایجاد فاصله بین ایران و پاکســتان، تصریح کرد: «مطمئنیم ایران و پاکستان مایل نیستند عنصر ثالثي، اتحاد و یکپارچگي و عزم دو کشــور را براي مقابله با تروریســم خدشهدار کند». او افزود: «با وجود همه تلاشهاي تروریستهاي اجارهاي و توطئه دشمنان منطقهاي و فرامنطقهاي، برقراري امنیت از برکات الهي است که در زندگي مردم خود را نشان ميدهد». رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح ادامه داد: «حضــور نیروهاي بومي منطقه در کنار نیروهاي برقرارکننــده امنیت وضعیت مطلوبي را رقم زده است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.