هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات شرکای بابک زنجانی

Shargh - - سیاست -

قاضــی: به دعوت چه کســی رفتند. شــما عضو هیئتمدیره بودید.

«ح.ف.ه»: نــه؛ نبودم؛ دروغ اســت، دروغ، دروغ، دروغ. این شــخصی که به عنوان متهم جلوی شــما ایســتاده 30 سال برای این نظام زحمت کشیده است. اجازه دهید بعد از ۸00 روز انفرادی حداقل حرفهای خود را بزنم.

قاضی: اینقدر انفرادی، انفرادی نکنید؛ هر کســی اموال کشــور را غارت کند به جــز زندان جای دیگری حقش نیســت. توقع ندارید که شــما را باغ بهشــت ببریم. انفرادی هم بخشی از زندان است.

«ح.ف.ه»: مــن نه جزء عملیــات بانکی بودهام نه یک روز پشت ریاست آن بانک نشستم. زنجانی را امور بینالملل بانک ملت به او معرفی کرده اســت نه من. بانک ملت قصد داشت برای دورزدن تحریمها از بابک زنجانی اســتفاده کند و چون در کارهای قبلی که با او انجــام داده بودند رضایت حاصل شــده بود، تصمیم گرفتند به قول خودشان از این سلاح قدرتمند استفاده کننــد. من یــک ثانیه هــم در آن ســتاد تدابیر خاص اقتصادی نبودم. اگر امضای من بهتنهایی جرم اســت تأیید وزارت اطلاعات و سایر وزرا نیز باید جرم باشد.

قاضی: آیا شــما قرارداد فروش fiib به بانک ملت را امضا کردهاید. «ح.ف.ه»: بلی امضا کردم. قاضی: مگر شــما یک همراه نبودید؛ به چه علت زیر این قرارداد را امضا کردهاید.

«ح.ف.ه»: مذاکرات خرید بانک افآیآیبی قبل از دیدار مالزی صورت گرفته بود و زنجانی ادعا میکرد بانــک ملت به دلیــل اینکه قصــد دارد ۲00 میلیون دلاری را کــه در ایــن بانــک داریم حفــظ کند، قصد مشــارکت با ما را دارد. بابک زنجانی مرا به جلســه دعــوت کرد که راجع به این مســئله مشــاوره دهم. همراهی مگر جرم اســت. ادعایی کــه میگویند من بانک ملت را مجاب کردم که با fiib معامله کند کذب اســت. صددرصد سهام بانک fiib متعلق به زنجانی بوده است. ۶0 درصد آن را به بانک ملت فروختهاند، بعــدا ۶0 درصد آن را پس گرفتند. من در اینجا منتفع نشــدهام. اگر امضای من در فروش اهمیت داشــت چــرا در موقع بازپسگرفتن مهم نبود؛ نام من را مدیر گروهی بانک در قرارداد آورده بود. قاضی مقیســه در اینجا پایان جلســه دادگاه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدی دادگاه، 1۶ مرداد ماه برگزار میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.