توافق معترضان با آخوندي

Shargh - - سیاست -

کدام گروه از مهندسان از آييننامه کنترل منتفع و کدام گروه متضرر ميشوند؟

در آییننامه کنترل ســاختمان، همه حرفهمندان که با مســئولیتپذیري و با اصل قــراردادن حقوق و منافع عمومي وظایف خود را انجام ميدهند، منتفع و کساني که با صوريکاري و امضافروشي، خلاف شئون حرفهاي عمل ميکنند، قطعا متضرر خواهند شد.

بعضي ميپرســند که در وضعيــت موجود، ناظــران از حقوق عمومــي دفــاع ميکنند، در آييننامه کنترل، اين وظيفه برعهده کيست؟

ابتدا لازم اســت اشــاره کنم نظارت و بازرسي دو مقولــه کاملا مجزا هســتند، نظــارت ادامه خدمات طراحي است و بازرسي همیشه امري حاکمیتي است که حافظ منافع عمومي است. این مفاهیم، مفاهیمي جهاني است و ارتباطي هم به هیچ نظام ساختوساز خاصي نــدارد. در آییننامه کنترل ســاختمان، طراح ميتواند ناظر همان پروژه باشــد تــا بتواند بهعنوان خالــق اثر خود، ضمن جلوگیــري از تضییع احتمالي حقوق مالک به وســیله پیمانکار، بــا رعایت مقررات ملــي ســاختمان، بهترین شــخص براي نظــارت بر طرح و پروژهاي باشــد که ایده آن متعلق به اوســت. شــهرداريها و ســایر مراجع صدور پروانــه و کنترل ســاختمان نیز به دلیل وظایــف قانوني خود، وظیفه بازرســي را از طریق مهندســان صاحــب صلاحیت یا اشــخاص حقیقي یا حقوقي عضو ســازمان نظام مهندســي ســاختمان که صلاحیت بازرسي ساخت دارنــد، انجام ميدهند. با اجرائيشــدن این آییننامه تعداد مهندســاني که در موضوع نظارت و بازرســي بــهکار گمارده خواهند شــد در مقایســه با وضعیت فعلي بــه حدود دوبرابــر افزایش خواهنــد یافت و جامعه بــه نحو بارزي از خدمات واقعي مهندســان استفاده خواهد برد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.