لذت حمایت، لذت دموکراسی

درباره درخواست حضور تماشاگران زن در ورزشگاه

Shargh - - سیاست - فریده غیرت

شــرایط امروز آقای روحانی پس از انتخاب ایشــان در اردیبهشت 1396، شرایطی است که ایشان بهخاطر انتخاب اعضای کابینه خود تحت فشــارهای مختلفی قرار دارنــد. اینکه ایشــان چه انتخابــی میکنند، چه گزینههایی مطرح اســت و چه توصیههــا و منعهایی بــرای کابینــه دوازدهم به ایشــان شــده، همهوهمه حکایــت از آن دارد که در این شــرایط خــاص و ویژه، همراهــی او در اولویت قرار دارد و نباید بعضا با برخی اقدامات که میتواند شایسته و حتی زیبا به نظر برسد، در ایــن روند اخلالی ایجاد کنیم یا بهانه برای لطمه به آن به وجود آوریم.

ما در اردیبهشت امســال، آقای روحانی را انتخاب کردیم، اکنون نیز در مســیر حمایت از او هســتیم و به تجربه دریافتهایم که او نیز، حســن نظر دارد و منافع ما و کشورش را در اولویت اقدامات خود قرار داده است. بنابرایــن به نظر میرســد، هر اقدامی کــه به صورتی مانعی بر سر راه ایشان ایجاد کند یا از اشتیاق او بکاهد یا اصولگرایــان را به هجمهای تــازه فرابخواند، اقدام پسندیدهای نباشد.

اینکه خانمهای ورزشــکار کشــور، از آقای روحانی برای حضور در ورزشگاه در روز جشن قهرمانی فوتبال، دعوت به عمل آوردهاند در نوع خود، فینفسه حرکت زیبایی اســت. زیباســت که بهعنوان یک مطالبه مهم از رئیسجمهور منتخب خود که شــعارهایش مدافع حقوق زنان است بخواهیم با حضور خود در ورزشگاه، مقدمــات ورود زنان به ورزشــگاه را فراهــم کند. این همراهــی، لذت حمایــت از دولت منتخــب را با لذت ناشی از دموکراســی دوچندان میکند، اما در کنار این دعوت، باید مراقب بود که شــیطنتهایی با اســم این دعوت به راه نیفتد و از موقعیت بهوجودآمده از سوی برخی سوءاســتفاده صورت نگیرد. بــه عبارت دیگر در مســیر همراهی با آقای رئیسجمهور، چنین ایدههایی ناب و بکر هســتند، امــا امیدوارم وعده اجرائیشــدن آنها به زمانی موکول شــود که سوءظنها و نگرانیها برطرف شده باشــد تا امکان هرگونه سوءاستفادهای از طرف مغرضان گرفته شود.

چند روز پیش در خدمت فراکســیون زنان مجلس بــودم. افتخار اســت حضــور در کنــار نمایندگانی که خود انتخابشــان کردهام. چنین امــری را اگر به دولت تســری بدهیم، حضور و همراهی چهارســاله در کنار دولتی که انتخابش کردهایم، نیز یک افتخار به حساب میآید، بنابراین اگر احســاس میکنیم که خداینکرده ممکن اســت از حرکت ما، تعابیر غلطی شــود، مورد سوءاســتفاده قــرار بگیرد یــا روحانی را در یک فشــار مضاعف قرار دهد، بایــد آن تصمیم و آن حرکت را به زمان دیگــری موکول کنیم، چراکه هــدف غایی از این حضور داریم و میخواهیم شاهد مشارکت حداقل 30 درصدی زنان در کابینه دوازدهم باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.